Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Право

Административни актове


Задача № 1 Изяснете по дадената схема същността на отделните видове административни актове. Кой е критерият по който административните актове се делят на индивидуални, общи и нормативни?Административни актове

Индивидуални

Конкретно волеизявление, насочено спрямо конкретно определен адресат (например право на строеж в полза на лицето Х и правомощието, свързано с отреждането на държавния имот, възниква между конкретно посочените в акта субекти - администрацията /кмета/ и лицето Х). Този акт създава права или задължения или засяга права или законни интереси на отделни граждани или организации. Той е максимално конкретизиран и по съдържание – разрешава или отказва, забранява или предписва нещо точно определено.

Разрешението на председателя на районен съд за сключване на брак на лице навършило 16 г. е индивидуален административен акт.

Постановлението на прокурора за възстановяване на самоуправно измененото предишно фактическо положение е ИАА. Прокурора следи за спазване на законността, като предприема действия за възстановяване в бързи и неотложни случаи на самоуправно нарушени права. Самоуправство е самоволно, но не по установения ред, осъществяване на едно оспорвано от другиго свое или чуждо действително или предполагаемо право.
Общи

Съдържа конкретно волеизявление спрямо неопределен брой адресати, създава за всеки от адресатите си точно определени права или задължения. Те са ненормативни, защото действието им се изчерпва с еднократно изпълнение. Съдържанието им е конкретно, а адресатите, въпреки не са индивидуално идентефицирани, са определени качествено. Например заповед, с която се определя датата, на която определена група или вид моторни превозни средства трябва да минат на технически преглед; нареждане на кмета на общината до живеещите на дадена улица да боядисат до определена дата обитаваните от тях сгради, да почистят снега от тротоарите. С други думи адресатите се определят по дадени признаци, като определени категории правни субекти (притежатели на моторни превозни средства, жители на дадено населено място).


Нормативни

Подзаконов акт, който съдържа общозадължителни правила за поведение, отнасят се до неопределен и неограничен брой адресати (определени най-общо – граждани, учреждения, организации) отправят се до всеки, който може да се окаже в условията, предвидени в хипотезите на техните правни норми. Прилагат се многократно – винаги и навсякъде, когато възникнат условията, предвидени в тяхното действие.

Това са постановленията на МС, правилници, наредби.

Те си приличат на законите, но се отличават от тях, както от органа който ги издава, така и по своя производен характер – те съдържат подзаконови, подчинени на закона правни норми.


Задача № 2 Изяснете по дадената схема случаите на недействителност на административните актове и посочете разграничителните критерии за двата вида недействителност.Недействителност на административните актове

Страдат от определени дефекти и пороци и поради това не притежават необходимите правни качества за редовно действие върху поведението на правните субекти. Административният акт е недействителен когато е засегнат от някакъв порок. Порок е неспазването, липсата, нарушаването на някое от изискванията за законосъобразност на административния акт. Саниране означава последващо отстраняване на автора на акта на порок на този АА.


Нищожни

Са онези актове, които поради основни недостатъци (засягащи компетентността на органа, който ги издава, поради формата, в която се издават или съдържанието, което трябва да имат) се третират от правото като несъществуващи. Те не пораждат целените от автора му правни последици (например когато орган по жилищното настаняване извърши настаняване в обект извън рамките на своята компетентност, административния акт -настанителната заповед е нищожна и не поражда наемно правоотношение). Тъй като нищожността само се обявява, констатира, провъзгласяванято й има декларативно, а не конститутивно (отменително) действие.

- некомпетентността и същественото нарушение на предписаната форма (липса на волеизявление) водят до нищожност.


Унищожаеми

При които макар и да е налице накакъв порок, той не се съдържа такава радикална степен на недействителност, най-често има при превишаването на власт, при превратното упражняване на власт или при неспазване на закона по същество (например издадено свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство на лице, което не може да различава цветовете, или което не е положило предварително изпит).

Унищожаемият акт поражда предвидените в правната норма последици и до отмяната му действа като редовен акт. Унищожаването цели да се възстанови онова положение, което е съществувало преди тяхното издаване или ако това е невъзможно – да се стигне до обезщетяване на увредените лица чрез подходящи средства.
Нередовността на действията по съобщаването на един редовно издаден АА не дава отражение върху неговата действителност. Тези действия са материално-технически, в които не се съдържа никакво волеизявление и се предприемат след като АА е вече издаден. Те имат значение само за обжалването на акта, за неговото изпълнение (когато е допуснато предварително изпълнение).

Не всички дефекти на АА водят до недействителност (само съществените пороци, които сочат липсата на съществени елементи в акта или пък опорочават волеизявлението – липсата на подпис). Поради това не са недействителни АА, които страдат от технически дефекти (липса на печат върху акта), техния характер е само технически, те засягат начина и формата на неговото техническо оформяне. Два вида технически дефекти – допуснати непълноти и очевидни фактически грешки.


Материала е изпратен от: Димитрина Василева Марангозова
Изтегли материала