Петък, 10- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Банки и кредит. Застрахователно дело

АКЦЕПТЕН КРЕДИТ (Bankers acceptance)


96


АКЦЕПТЕН КРЕДИТ (Bankers acceptance)


Под акцептен кредит се разбира кредит, при който банката акцептира менителница, насочена към нея от клиент или негов пълномощник, при условие че клиентът ще предостави на банката насрещната стойност по менителницата преди падежа й.

Дали даден договор за предоставяне на акцепт има за предмет гарантиране на сделка или съдържа споразумение за заем, зависи от обстоятелствата на конкретния случай. Когато банката акцептира менителницата за сметка на клиента и дава тази менителница на друга банка за дисконтиране, е налице редовен договор за гарантиране на сделка. Банката може да изисква възстановяване на сумата по менителницата само тогава, когато е извършила плащане по менителницата. Когато обаче акцептиращата банка дисконтира собствения си акцепт, споразумението има характера на договор за кредит.

Същността на акцептния кредит се характеризира следователно с това, че при този вид кредит става въпрос за сделка за предоставяне на кредит, но не под формата на пари, а под формата на гаранция. В този случай банките предоставят на заем своята платежоспособност. Този кредит се нарича акцептен, защото се оформя чрез акцептиране от банката на трасирана срещу нея менителница от неин клиент. Акцептният кредит изразява поет от банката ангажимент за плащане.

От правна гледна точка акцептиращата банка става главен длъжник по менителницата. От икономическа гледна точка акцептният кредит представлява само евентуално потенциално задължение на кредитния институт, тъй като банката трябва да извърши плащане от собствени средства само тогава, когато длъжникът не е събрал своевремено стойността по менителницата.

Акцептният кредит е краткосрочен кредит, използван за формиране на оборотния капитал на предприятията, а не за инвестиционни цели. Съществуват дори тесни връзки между стоковите сделки и сделките с менителници. Най-ясно това се проявява във външната търговия, при която като особена форма на акцептния кредит се проявява рамбурсният кредит (кредит с наложен платеж), както и при използваните за финансиране на транзитни сделки банкови акцепти.

Този кредит се предоставя в два случая: първо, когато обслужващата предприятието банка не разполага със свободни резерви за кредитиране и не може да му предостави кредит в парична форма и , второ, чрез банковия акцепт да се улесни предоставянето на стоки на кредит, т.е. оформянето на търговски кредит между предприятия.

С акцептирането на менителницата банката поема задължението да погаси кредита към кредитиращата банка, ако клиентът не направи това на падежа или да извърши плащане към кредитора по търговската полица, т. е. към доставчика по търговския кредит при неплатежеспособност на платеца (длъжника).

За поетия ангажимент за плащане търговските банки получават комисионна, която се движи в рамките от 2 до 7 на хиляда от номиналната стойност на полицата.

Обичаят за акцептните кредити да не се начислява лихва, а комисионна произтича от обстоятелството, че при тях банките не ангажират собствен капитал. Комисионната е възнаграждение за поетия ангажимент за плащане при неплатежеспособност на клиента. Задачата на акцептната комисионна е само да покрие риска, който е малък вследствие на платежоспособността на длъжника и на сравнителното ниските експлоатационни разходи на този кредит.

Ако клиентът, получил акцептния кредит, не погаси задължението си към кредитиращата банка или към доставчика по търговския кредит, гарантиращата банка е длъжна да направи това. В този случай предоставеният от нея кредит под формата на обещание за плащане се превръща в паричен кредит.

Акцептните кредити се водят задбалансово в банките.


Материала е изпратен от: Станка Николова
Изтегли материала