Неделя, 7- ми Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Банки и кредит. Застрахователно дело

АКЦЕПТЕН КРЕДИТ (Bankers acceptance)


2.4. Авалов кредит


Аваловият кредит се предоставя под формата на поръчителство, т.е. лична гаранция. В поличното обръщение поръчителят, който се нарича авалист, изпълнява особено голяма роля в кредитните отношения.

Когато кредиторите по търговската полица - първият (трасантът) или последващите (джирантите) се съмняват в платежеспособността на длъжника (акцептанта) и на следващите длъжници, могат да поставят като условие за приемане или прехвърляне (джиросване) на полицата обезпечаването й с поръчителство на безупречен платец.

При авала, за разлика от неполичното поръчителство, специален договор за поръчителство не се изисква. Поставянето от авалиста на подписа си под подписа на платеца с думите: "Като поръчител гарантирам за.... .е достатъчно, за да изпълни своята роля поръчителството. Необходимо да се посочи за кого се поръчителства. В противен случай се приема, че е за емитента на полицата. Авалът се прави на лицевата страна на полицата, а ако там няма място - върху прикрепен към нея лист. Авалът се прави за цялото задължение или за част от него.

Аваловият кредит се отразява задбалансово в банките .

Най-голям риск поема авалистът, когато поръчителства за емитента, тъй като при неплатежеспособност на акцептанта, всеки джирант по протестната полица може да насочи вземането си към емитента и следователно към него. По-малка е отговорността, когато поръчителят авалира лице, намиращо се колкото е възможно по-назад във веригата от джиранти. В този случай към лицето, за което е поръчителствал, ще отправят иск за плащане по-малко лица.

Поръчителят е длъжен да поеме задължението, за което е поръчителствал, даже да е недействително независимо по каква причина, с изключение на недостатък при оформянето на авала.

При отказ на акцептанта за плащане на падежа последният кредитор по полицата, протестирайки я пред нотариуса по местоживеене на платеца, може да насочи искането си към всеки от солидарно отговорните длъжници, включително и към авалистите, като изключва лицето, за което е поръчителствано. Плащайки, поръчителят може да се насочи за събиране на вземането си към лицето, за което е поръчителствал, или към всички солидарно отговорни длъжници.

Когато авалистът по полицата е банка, тогава се предоставя авалов кредит. Тъй като обикновено банките са безупречни платци, те често са търсени за поръчители, като по този начин се създава по-голяма сигурност между икономическите субекти при погасяване на дълговете по полиците. Банките, авалирайки полици, събират комисионни, които се движат в рамките от 5 на 1000 до 1%. Те поръчителстват на добре познати клиенти - в добро икономическо състояние. Преди авала банката е длъжна да събере информация и да проконтролира за кредитоспособността, в това число за финансовото състояние, платежеспособността, задълженията, както на кредитоискателя, така и на останалите длъжници по полицата, стоящи преди лицето, за което се поръчителства. Тя авалира полицата, ако сред джирантите има платежоспособни лица, добре известни на банката.

За разлика от акцептния кредит, при аваловия кредит не се сключва договор за осигуряване на средства по разплащателната сметка в банката в деня преди падежа, тъй като главен длъжник при този кредит е акцептантът.

Тъй като притежателят на полицата може да потърси вземането си от някои от солидарно задължените лица при неплатежеспособност на акцептанта, банката трябва да направи анализ на състоянието не само на кредитоискателя и джирантите, но и на длъжника (акцептанта).

Вземането на решение за авалиране или отказ от поръчителство се прави само ако акцептантът и останалите солидарно отговорни длъжници са кредитоспособни.

Аваловият кредит, предоставен на джирант по полица с акцептант - добър платец, увеличава доходите на банката, без да авансира капитал, т.е. без тя да ангажира ресурси. Както при акцептния кредит, и при този кредит банката предоставя на заем своята платежеспособност.


Материала е изпратен от: Станка Николова
Изтегли материала