Петък, 20- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Български език и Литература Други

Активизиране на мисленето чрез проблемно-познавателните задачи по литература


Активизиране на мисленето чрез проблемно-познавателните задачи по литератураВ училището си дават среща миналото, настоящето и бъдещето. То ревностно съхранява традицията и в същото време създава личности, мислещи и емоционално отзивчиви, чиито знания, придобити в училище, не са самоцелни, а знания за живота, формиращи умения. Личности, които умеят да общуват, да търсят и да откриват сами нужните знания.

Съвременният ученик живее в общество, открито към света, а същевременно той все по-малко чете и общува с писменото слово. А то именно изгражда личностно осмислена култура и помага на човек да извърви пътя към себепознанието. А това се поражда при общуване с книгата. Такава е и задачата на училищното литературно образование да формира грамотен читател.

В основата на проблемното обучение се намира учебният проблем, същността на който е диалектическото противоречие между известните на ученика знания, умения и навици и новите факти и явления, за разбирането и обясняването на които предишните знания са недостатъчни. Това противоречие е именно движещата сила за творческото усвояване на знанията.

Проблемното обучение е методическа система, включваща особено съчетаване на разнообразни похвати и методи на обучение.

Наблюденията ми показват, че у учениците е налице стремеж за обогатяване и усъвършенстване на знанията тогава, когато те сами участват активно, самостоятелно и творчески в учебния час, което им доставя истинска радост и удоволствие. Затова търся пътища и форми за стимулиране активността на учениците в урока. А това не са някакви нови методи, а уменмието да се обоснове най-доброто, най-подходящото място в учебния процес на всеки метод, на всяка форма на обучение, с оглед постигане на по-високи резултати.

За да стимулирам познавателната активност на учениците в часовете по литература, използвам проблемно-познавателните задачи, които съдействат не само за засилване интереса на учениците към изучавания литературен материал, а и за повишаване ефективността на урока. Тези задачи подчинявам на основните изисквания на проблемното обучение:

  1. Да са построени така, че да предизвикват повишен интерес и да грабват вниманието.

  2. Решаването им да е свързано с активна мисловна дейност.

  3. Формулировката на задачата да поражда спор, в който учениците да доказват становището си.

  4. Разрешаването им да носи удовлетворение, желание за задълбочено овладяване на преподадения материал, което ще спомогне успешно да се решават и други задачи.

Когато учителят използва проблемно-познавателните задачи и въпроси, литературните знания се усвояват много по-задълбочено и трайно, формират се умения за самостоятелна работа и се усъвършенстват умствените способности на учениците. Създава се атмосфера на търсене, на оценяване на литературната творба от свое гледище, от определена позиция. Изпитвам удовлетворение, когато учниците активно се включват в анализа, вникват в творбата, съпреживяват и живеят с нея, с героите й, с обстановката, с времето. Радват ме и плахо вдигнатите ръце, и недостатъчно оформен изказ на някой отговор с лично мнение и виждане. Но началото започва оттам. Плахата ръка става по-смела, отговорът езиково оформен. Затова давам възможност на всяко дете, пожелало да вземе отношение, да се изяви.


Материала е изпратен от: Mario Plamenov Legurski
Изтегли материала