Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Анализ и оценка на ефективността на инвестициите в реални активи


Анализ и оценка на ефективността на инвестициите в реални активи


Характеристика на дълготрайните активи. Амортизация на дълготрайните активи.

 • Дълготрайните активи се използват за продължителен период от време от фирмите и те пренасят на части своята стойност върху стойността на крайният продукт на фирмата. Този дълъг процес на пренасяне на стойността става чрез амортизационната политика на фирмата, от своя страна разходите за амортизация са част от разходите по продажбите.

  Амортизационните разходи са финансови средства който не напускат фирмения бюджет. Те не са изходящи парични потоци. Натрупаните амортизационни отчисления са вътрешен източник за финансиране и придобиване на нови ДА (дълготрайни активи). Методите са линеен метод, константно дегресивен метод, метод сума на числата.

 • Отчетна стойност

 • Историческа цена

  1. Разработване на инвестиционни проекти.

  Инвестиционните проекти включват разчети относно намеренията на фирмите за придобиваните от тях ДА с цел производството на нов продукт или развитието на съществуващ, разработването на инвестиционните проекти за отделните алтернативи, както и последващият им анализ и избор на най-ефективната от тях е прието да се нарича „Капиталово бюджетиране”.

  В тесен смисъл под инвестиционен проект ще разбираме план на очакваните парични потоци за придобиването, внедряването и последващата експлоатация.

  Финансово икономически показатели:

  • Нетен паричен поток за периода на използване на ДА. – Той може да се представи по два начина - пряк и косвен, най-често се използва косвеният метод

   • нетната печалба се коригира чрез

   • амортизацията на закупените активи по проекта,

   • промените в нетния оборотен капитал за срока на проекта,

   • продажните цени на използваните ДА по проекта

  • Печалба от дейността – има два подхода

   • Като определим печалбата на единица продаден продукт и го умножим по обема на продажбите

  Постоянни са разходите който не зависят от производството и продажбите, а променливите са за единица готова продукция, продажби.


  Общи разходи:

  TC=VC.Q +FC

  Печалбата от производство и продажби от дейността оказва най -силно влияние върху степента на ефективност на инвестиционните проекти.

  Нетният оборотен капитал е разлика м/у кратко-оборотните активи и краткосрочните задължения. (НОК)

  След изтичането на срока на проекта е възможно, фирмата да продаде старото оборудване, това води до нарастване на НПП през последната година от срока на инвестиционният проект.


  Материала е изпратен от: Никол Алексеева
  Изтегли материала