stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-20 03:52:40 [path_image] => /ufiles/2/148/154330/analiz-i-proektirane-na-dlyjnosti-1-1.png [article_excerpt] => * Теоретично изложение При теоретичното разработване на темата съществуват определени различия в използваната терминология от различните академични колективи. Основното разминаване е в смисловото значение на думите длъжност, работно място и щат, което на пръв поглед е в състояние да смути и обърка з [meta_keywords] => теоретично,изложение,при,теоретичното,разработване,темата,съществуват,определени,различия,използваната [cat] => Мениджмънт и човешки ресурси [cat_id] => 70 [scat] => 36 [art_id] => 154330 [title] => Анализ и проектиране на длъжности [article_page] => 1 [article_html] =>
  1. Теоретично изложение


При теоретичното разработване на темата съществуват определени различия в използваната терминология от различните академични колективи. Основното разминаване е в смисловото значение на думите длъжност, работно място и щат, което на пръв поглед е в състояние да смути и обърка запознаващите се с материята.

Според Д. Шопов и М. Атанасова под длъжност трябва да разбираме: „съвкупност от трудови задължения, които са достатъчно сходни, за да се групират заедно и да се възложат за изпълнение на един човек”. И в този смисъл според тях трябва ясно и категорично да се направи разграничение на длъжността от работното място. Неговото смислово съдържание те формулират като относително обособена част от територията на предприятието, оборудвана със съответните технически средства и приспособления, където се изпълнява длъжността или преобладаваща част от нея..

Длъжността в „Управление на човешките ресурси” на К. Владимирова и К.Спасов на термина работно място се придава значението на длъжност и се говори за Анализ и проектиране на работното място като процес на дефиниране на работното място в понятията на дейностите, които извършват по отношение на образование, опит и отговорност, нужни за изпълнение на задачите на работното място. Те правят разграничение между анализ и практика на работното място, което се доближава в известна степен до идеята на по-горе изложеното сравнение на Д. Шопов и М. Атанасова, но все пак неточността не е избегната.

В някои учебници дори можем да срещнем и понятието анализ на щата, което според нас е също неточно. То вероятно е повлияно от близкото минало когато управлението на икономиката и в това число на човешките ресурси е било централизирано.

Представителите на Международния банков институт, също правят разлика между Position / Длъжност/ и Job / работа, служба/ според тях се отнася до специално назначение или служба, която се вмества в рамките на организацията, докато работата се отнася до дейността , състояща се от задачи, който са групирани в една работна единица и могат да се изпълняват от един човек. Като пример за това, те дават ситуацията, в която трима души в една организация изпълнявайки една и съща работа, заемат три различни длъжности.

Тази дефиниция на понятията ни се струва близка до тази на Д. Шопов и М. Атанасова, въпреки привидно различното им звучене. Длъжността те възприемат основно като пост, щат или заглавие на конкретното мястото в организационната структура на организацията, на което се извършва определен набор от задачи ( конкретна работа). Или с други думи - на различните служби с еднакви трудови задачи съответстват длъжности с различни наименования. Тук като че ли под длъжността се разбира „наименование на работното място”, а смисъла й се усвоява от термина работа.

[url] => menidjmynt-i-choveshki-resursi [cpages] => 7 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154330/analiz-i-proektirane-na-dlyjnosti-1-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154330/analiz-i-proektirane-na-dlyjnosti-1-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Тинка Ботева [user_id] => 6503 )