Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Анализ на финансовата автономностАНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА АВТОНОМНОСТ • Същност на финансовата автономонст и информационното осигуряване

Финансовата автономност на фирмата е свързана с общата уравновесеност на финансовото състояние. Анализът на финансовата автономност установява финансовата независимост на фирмата, нейната независимост от кредиторите и способността и да посреща дългосрочните си задължения. Доброто равнище на финансовата обособеност е гаранция за интересите на собствениците и на кредиторите. Това означава че фирмата е далече от фалита и е способна да покрие плащанията си за дълъг период от време.

Показателите за финансовата автономност могат да се групират по следния начин:

 • Показатели за структурата на актива и пасива – балансовите статии се изразяват в относителен дял (проценти).

 • Показатели за платежоспособност и уравновесеност – съпоставят се показатели от баланса или производни показатели.


Информация, необходима за анализа на финансовата устойчивост

За да установите показателите на финансовата автономност, вие би трябвало да използвате следните информационни източници:

Счетоводен баланс;

 • Приложението (в което се съдържа допълнителна информация за финансовото състояние);

 • Допълнителни счетоводни справки;

 • Нормативи;

 • Счетоводни отчети на фирми със сродни дейности;

 • Анализът на структурата на актива и пасива се извършва въз основа на трансформирания счетоводен баланс на фирмата. Балансовите статии се представят от абсолютни суми (в лв.) в относителни величини (в %). Обработената информация по-ясно и систематизирано предтавя наличните активи и пасиви и финансовото състояние на фирмата в общ план. Запазва се структурата на баланса и прилагането на принципите за подреждане на статиите – ликвидност за активите и изискуемост за пасивите.


  Материала е изпратен от: Кольо Димов
  Изтегли материала