Четв, 26- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Анализ на прираста на паричния капитал при разсрочено погасяване на дълг


АНАЛИЗ НА ПРИРАСТА НА ПАРИЧНИЯ КАПИТАЛ ПРИ РАЗСРОЧЕНО ПОГАСЯВАНЕ НА ДЪЛГ

За кредитора предоставянето на един паричен заем е отлив на паричен капитал, който се означава с - Ко.

Погасителните вноски по заема, с които се възвръща инвестицията, са положителни парични потоци, притоци на капитал за кредитора.

5.1. Номинална лихва

Разликата между сбора от погасителните вноски по един дълг и отрицателния паричен поток на предоставения заем, е номиналната лихва:


ΔК(L) = - Ко + ПВ1 + ПВ2 + ... + ПВn


Съкратеният израз на горната формула е следният:


ΔК(L) =- Ко + ∑ ПВt , t = 1 ………. n


където:

DК(L) - абсолютният прираст на паричния капитал във времето, или номиналната лихва;

t - броят на погасителните периоди;

ПВ1, ПВ2, …, ПВt - погасителните вноски по заема - бъдещите стойности на капитала;

- Ко - настояща стойност на инвестирания в кредитната сделка капитал.

6.2. Реална лихва

Реалният прираст на капитала, предоставен под формата на заем, представлява реалната лихва.

Номиналната лихва се преобразува в реална лихва чрез въвеждане на инфлацията.

При заеми с разсрочено погасяване на дълг, реалната лихва се получава като отрицателният паричен поток, който възниква в момента на предоставянето на заема, се сумира с реалните размери на очакваните бъдещи парични потоци, възникващи при изплащането на погасителните вноски. Този процес може да се представи така:


ПВ1 ПВ2 ПВn

DК(L)R = - Ко + ——— + ———— +... +... ———

1+J1/0 1+J2/0 1+Jn/0


където:

1+Jn/0 - индексът на цените в момента на плащането на погасителната вноска t, изчислен спрямо момента на отпускането на заема (- Ко).

В тази формула инфлацията е измерена при постоянна база.

Когато инфлацията е верижно измерена, горната формула придобива друг вид при различните обстоятелства, свързани с измерената инфлация, а именно:

а) при различни размери на инфлация за отделните погасителни периоди, горната формула придобива следния вид:


ПВ1 ПВ2 ПВn

DК(L)R = -Ко+ ——— +————————+.. + ————————————,

1+J1/0 (1+J1/0)(1+J2/1) (1+J1/0)(1+J2/1)..(1+Jn/n-1)


където:

1+Jt/t-1 - верижният индекс (коефициент) на цените в момента на плащането на погасителната вноска t, изчислен спрямо момента на плащането на предходната погасителна вноска, където t = 1,...,n.


Материала е изпратен от: Керан Михаелов
Изтегли материала