Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Анализ на риска и възвръщаемостта от онвестиции в реални активи


АНАЛИЗ НА РИСКА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛНИ АКТИВИ


Доходите от инвестициите в реални активи са възнаграждение за инвеститорите затова, че доброволно и с осъзнат от тях риск са вложили парите си в покупката на тези активи.

Получаването на доходите е свързано с очакваните постъпления, а несигурността и непостоянството при тях поражда риска.

Дори и при много прецизен анализ на всички условия за инвестицията, тя носи риск. Причината е изменчивостта и несигурността при търсенето, конкурентното предлагане и равнището на цените на стоките, които ще се създават с активите, в които са инвестирани средствата на фирмата.

Другите фактори за риска при инвестициите в реални активи са:

- пазарните възможности за натоварване на машините, съоръженията и оборудването;

- пазарният капацитет на фирмата, изразен чрез максималното й количество стоки и услуги, които могат да се продадат;

- възвръщаемостта на алтернативната инвестиция.

Инвестициите с по-висок риск водят до получаването на по-високи доходи, а по-високите доходи, очаквани от инвестициите, са по-несигурни и с по-голяма вероятност за непостоянство на получаването им.

Различните инвестиции имат различна възвръщаемост поради различните по размер рискове, които носят за инвеститорите. На инвеститорите трябва да им е гарантирано, че получаваните от тях доходи са съразмерни на поетия риск.

2.1. Взаимоотношение между риск и възвръщаемост

Тези взаимоотношения се характеризират със следните особености:

а) при липса на риск инвестицията носи някакъв минимален доход, наречен “доход от безрисковата инвестиция”;

б) колкото по-голям е рискът, толкова по-висок е доходът от инвестицията;

в) колкото по-несигурно е получаването на дохода от инвестицията, толкова по-голям е рискът.

Рискът при инвестирането в реални активи е свързан с несигурността при получаването на бъдещите доходи от направената инвестиция.

2.2. Фактори за риска

Факторите, влияещи силно върху риска от инвестициите в реални активи, са:

- несигурността на бъдещите приходи;

- степента на изменчивост на очакваните приходи;

- времето на възвръщане на инвестицията, чрез очакваните доходи от нея.


2.2.1. Несигурност на бъдещите приходи

Несигурността на бъдещите приходите е свързана със следните видове риск:

а) бизнесриск, представляващ несигурността на бъдещите приходи, произтичаща от характера на дейността на фирмата;

б) финансов риск, представляващ несигурността, породена от използвания метод на финансиране на инвестицията;

в) валутен риск, представляващ несигурността на получаването на бъдещите приходи, възникваща с промените във валутните курсове.

2.2.2. Степен на изменчивост на очакваните приходи

Степента на изменчивост на очакваните приходи като фактор, влияещ върху риска от инвестицията, се измерва с колебанията им около една тяхна средна стойност.

Например, на серията от приходи със стойности 3 000, 5 000 и 7 000 средната стойност е 5 000, а на серията 5 000, 7 000 и 9 000 - е 7 000. Втората серия от приходи е по-изменчива от първата.


Материала е изпратен от: Емил Пенчев
Изтегли материала