Пон, 13- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Анализ на риска и възвръщаемостта от онвестиции в реални активи


Колкото по-висока е вариацията на измененията на приходите, толкова по-висока е степента на поетия риск при инвестицията.


2.2.3. Време на възвръщане на инвестицията

Друг фактор, влияещ върху риска от инвестицията, е времето.

Бъдещите приходи от инвестицията имат по-малка ценност за инвеститорите, отколкото парите, вложени от тях в сегашния момент. За да поемат този риск, инвеститорите са склонни на компенсация под формата на доход от вложените пари.

Нарастването на риска за инвеститорите от отлагането във времето на получаването от тях на вложените пари чрез бъдещите доходи от инвестицията, се съпътства с нарастване на размера на изискуемия доход от тези пари.

Бъдещите доходи, към които се насочва анализът на възвръщаемостта и риска от направената инвестиция, са паричните потоци, които инвестицията създава.

В паричните потоци от инвестицията се включват:

- печалбата на фирмата след плащане на данъците;

- амортизационните отчисления, увеличени с нетните приходи от ликвидацията на ДМА.

При анализа на възвръщаемостта и риска от инвестицията най-напред се установява размерът на паричните потоци, създавани в бъдеще от активите, придобити при нейното извършване. След това стойността на бъдещите парични потоци, осъвременена към момента на извършването на инвестицията, се сравнява с разходите по нея и се оценява дали тя е рентабилна.

Несигурността на паричните потоци, която поражда риска от инвестицията, се измерва с оценката на вероятността те да възникнат в бъдеще.

2.3. Измерване на риска

Ако за една инвестиция е сигурно, че носи доход и е извършена за кратък период от време, тя се нарича нерискова. Ако е направена за по-дълъг период от време, трябва да се изплати допълнителен доход на инвеститорите за носения от тях риск, свързан с времето. Това означава, че стойността на риска се дели на две съставка - нерискова норма на доход и премия за носения риск.

Нерисковата норма е процентната норма на доход от активи, придобити от фирмата чрез направената инвестиция и осигуряващи сигурна възвръщаемост. Това са държавните краткосрочни облигации, които се емитират за определен срок и държавата е гарантирала изплащането им на падежа.

Премията за носения риск е нормата на доходност от активите над нерисковата норма.

Нерисковата норма е известна величина. Тя се изразява с нормата на доход от безрисковите инвестиции.

Премията за носения риск може да се изчисли като разлика между общия риск, поеман при инвестирането в различни активи и нерисковата норма.

Пример за такова изчисление е илюстриран в таблицата по-долу.

Вид на инвес- Срок на Безрискова Премия за Общ

тицията инвестицията норма (%) риска (%) риск (%)

Държавни

облигации 1 г. 5 0 5


Инвестиции


Материала е изпратен от: Емил Пенчев
Изтегли материала