Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / География

Антропогенно замърсяване на хидросферата


Антропогенно замърсяване на хидросферата

Въведение

Водата като елемент на географската среда, в която протича животът на човека, винаги е имала голямо значение за битовите нужди и за стопанската му дейност. Хората са използвали реките, езерата и морските крайбрежия като пътища за съобщение и транспорт.

Водата е жизнена необходимост за човека, животните и растенията, за цялата природа. С развитието на питейно- битовото и промишлено водоснабдяване, напояването, водния транспорт, санитарно -хигиенните и други нужди на населението, консумацията й силно се увеличава. Тя е основна суровина за безброй производства във фабриките и заводите. От друга страна, предвид развитието на редица процеси в съвременния свят и най- вече от човешката дейност, водата е подложена на активно замърсяване. В настоящата разработка, ще се направи опит да се разгледа влиянието на антропогенната дейност върху замърсяването на водната обвивка.


1. Хидросфера и подземни води

Водата, подобно на атмосферата, образува около Земята обвивка, наречена хидросфера. Границата й с атмосферата и литосферата (земната кора) не е рязко очертана. В природата тя се среща в три състояния: течно, твърдо и газообразно.

От гледище на единството на хидросферата, което се определя от генетичните връзки между отделните видове водни обекти, пред човечеството отдавна е поставен проблемът за изучаване на водите върху сушата и на водите от Световния океан. Хидросферата обхваща не само океанските и морските басейни, които общо представляват 2/3 от земната повърхност, а се простира и върху сушата чрез речната мрежа, езерата и блатата, пространствата с вечен сняг и лед. Освен това атмосферните води навлизат и в почвените и подпочвените пластове, където се натрупват в значителни количества. Поради това като вещество водата играе важна роля за химическите, физическите, биологическите и други процеси в природата. Общият обем на водата в хидросферата се


Материала е изпратен от: Милка Денева
Изтегли материала