Петък, 29- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / География

Антропогенно замърсяване на хидросферата


  • Органолептични показатели;

  • Физико-химични показатели;

  • Радиологични показатели;

  • Микробиологични показатели;

  • Биологични показатели.

Като се има предвид, че е необходимо в бъдеще да се задоволяват нуждите на промишлеността и битовото снабдяване, напояването, риборазвъждането и др., ясно е, че трябва бързо да се вземат мерки за предотвратяване на по-нататъшното замърсяване на нашите реки и водоеми.

Този проблем следва да се разглежда комплексно в три основни аспекта:

  • Екологичен - разработка и прилагане на съвременни технологии за обезвреждане и оползотворяване на значим по количество и опасен за здравето контаминатор на почвата, повърхностните и подпочвени води и въздуха

  • Агроекологичен - търсене на възможности за ограничаване ерозията на почвата чрез преработка на органични битови отпадъци

  • Възможност за прилагане на преработени битови органични отпадъци като ресурс за повишаване на плодородието на почвата при производство на биологична продукция от растениевъдството и намаляване на количеството произвеждани и използвани изкуствени торове.

От решително значение за чистотата на водите е поддържането и правилната експлоатация на съществуващите пречиствателни съоръжения за отпадъчни води към отделните промишлени предприятия. Освен това трябва да започне изграждането както на нови пречиствателни съоръжения към промишлените предприятия, така и на градски пречиствателни станции. Освен битовите, те ще обхванат и производствените води от промишлените предприятия на територията на градовете.
Материала е изпратен от: Милка Денева
Изтегли материала