Вторник, 2- ри Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / География

Антропогенно замърсяване на хидросферата


изчислява на 1330,7 милиона кубически километра, от обема на който на Световния океан се падат 98,3%, а на водите на сушата 1,7%.

Водоснабдяването на селищата и промишлените предприятия става главно чрез хващане на изворни и подпочвени води. Естественият им отток се осъществява чрез реките. Едни от тях водят началото си от извори, други от снежни преспи или ледници, трети от езера и т. н. Реките имат важно физикогеографско и стопанско значение. Езерата възникват, съществуват и изчезват в зависимост от околните физикогеографски условия.

По-голямата част от земната повърхност е заета от океани и морета. Океанската и морската вода притежава редица химични и физични свойства, които я отличават от речната. Водата в Световния океан се намира в непрекъснат кръговрат.

Част от дъждовните и снежните води се адсорбира от почвата, вместо да се включи в речните течения и водоемите. Големи количества се движат надолу в почвата и се събират в огромните порьозни пластове и пясъчници, варовици и чакъли. Във водоносните пластове са складирани 97% от световните запаси от сладка вода, приблизително равни на 8 млн. кm3. Човекът най-интензивно използва тези води. Докато повърхностните води са бедни на химически съставки, подземните съдържат всички ценни за биологичните процеси компо-ненти. Основният водоизточник и за в бъдеще ще бъдат подземните води. Но както повърхностните, и те не са пощадени от отпадъците на цивилизацията.

Водата течащата (реките), застоялата (езерата), сладката и солената (моретата и океаните), се обитава от растения и живи организми, които зависят от нея, създават определени биологични системи и при нормални условия живеят в екологично равновесие. Водните системи са богати на фитопланктон, т. е. множество микроскопични водни растения и животни. Чрез фотосинтезата фитопланктонът снабдява биосферата с кислород и регулира съдържанието му в атмосферата. Той служи за храна на другите водни животни, затова е важна предпоставка за целия жизнен цикъл във водните системи. Тези екологични системи имат голяма способност сами да се пречистват и да унищожават попадналите в тях замърсители както чрез дейността на водните басейни, така


Материала е изпратен от: Милка Денева
Изтегли материала