Петък, 29- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / География

Антропогенно замърсяване на хидросферата


- Изкуствени торове. Те са много ефикасни за повишаване на добивите от различните култури. За да се произведат повече храни, тези торове бяха използвани в големи количества и неволно стимулираха взривоподобното размножаване и развитие на водорасловите популации в природните водоеми изкуственият тор, който не е усвоен от селскостопанската култура, постъпва във водите на реките.

- Животински отпадъци. Зимно време по нивите се разпръсква голямо количество оборски тор. Напролет известна част от азота и фосфора в него ще бъде адсорбирана от културите, но лошото е, че значително количество от оборския тор се отмива от пролетните дъждове и навлиза във водите на екосистемите.

- Сапуните постепенно бяха заменени от синтетични миещи препарати, но докато сапуните се разлагат лесно и бързо от бактериите, то синтетичните детергенти са неразложими по биологичен път.

- Замърсяване на водите с болестотворни микроорганизми. Източници са болничните заведения, диспансерите и битовите отпадъчни води. Болестотворните микроорганизми могат да предизвикат епидемии от остри инфекциозни болести.

- Замърсяване с радиоактивни материали. Радиоактивният прах, който се издига в атмосферата след аварии в АЕЦ или при експериментални ядрени взривове, се отмива от дъждовете и попада в повърхностните, а оттам и в подпочвените води.

Към промишлените отпадъчни води се отнасят водите, използвани в процеса на производството и замърсени с органични или минерални торове отпадъци. По състав те са най-разнообразни. В зависимост от начина на обработка на суровината и технологичния процес на производство, степента на замърсеността им рязко се изменя. Най-големи замърсители са предприятията на химическата промишленост и енергетиката химическите и нефтопреработвателните комбинати, предприятията на машиностроенето, строителството и особено предприятията без пречиствателни съоръжения. Общото количество отпадъчни води се оценява около 85 милиона m3 за година, немалка част от които са отпадъчни води, замърсени с нефтопродукти и други промивни замърсители.


Материала е изпратен от: Милка Денева
Изтегли материала