Пон, 21- ви Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / География

Антропогенно замърсяване на хидросферата


подземните води и произтичащата от него заплаха за здравето на хората, като въведе съответните технически изисквания и норми за допустими емисии, които са задължителни за инсталациите и съоръженията за обезвреждане на битови отпадъци.

На европейско ниво, основните насоки на политиката по управление на екологията и отпадъчните продукти са предначертани с приетата през 1989 г. Стратегия на Европейската Общност за управление на отпадъците, където са формулирани следните принципи:

-"йерархия на управлението на отпадъците" - първи приоритет е предотвратяване на образуването на отпадъци, следван от оползотворяването им чрез рециклиране и изгаряне с оползотворяване на енергията, и на последно място - екологосъобразното им обезвреждане чрез изгаряне, без оползотворяване на енергията и депониране;

-"замърсителят плаща" и "отговорност на производителя" - лицата, които образуват отпадъци или производителите на продукти, след употребата на които се образуват отпадъци, трябва да покрият пълните разходи за третирането на отпадъците;

-"най-добри налични техники без прекомерни разходи" (BATNEEC) - емисиите от инсталациите в околната среда следва да бъдат редуцирани във възможно най-висока степен и по възможно икономически най-ефективен път;

-"самостоятелност" - всяка държава трябва да изгради мрежа от съоръжения и инсталации, с достатъчен капацитет за обезвреждане на цялото количество отпадъци, образувани на нейната територия;

-"близост" - отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.

Към момента, за отстраняване на различните замърсители се използват най-различни съоръжения:

за груби материали и суспензии сита и решетки;

- за груби потъващи материали сита и решетки;

- за мазнини, масла и други подобни плаващи материали маслозадържатели, басейни за образуване на пяна, утаителни басейни;


Материала е изпратен от: Милка Денева
Изтегли материала