Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Баланс и финансово равновесие на предприятието


БАЛАНС И ФИНАНСОВО РАВНОВЕСИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


 1. Същност и предназначение на баланса

 2. Основно правила при съставянето на баланса

 3. Състав и структура на баланса

  1. Състав на активите на предприятието

  2. Състав на източниците за финансиране / на пасивите на предприятието /

 4. Оборотни капитали на предприятието

  1. Източници за финансиране на активите – основен принцип за представяне и ползване на средствата

  2. Чисти оборотни капитали – същност, източници и предназначение


Ние изследваме баланса от чисто финансова гледна точка. В актива са разположени ресурсите на предприятието, които се диференцират на краткосрочни и дългосрочни. В пасива са източниците за финансиране на активите.

Премия от емисия се формира в стадия на формирането на капитала на фирмата. Тя е разликата между номинала и реализираната стойност.

Целеви резерви се начисляват в резултат от начисление на печалбата.

Дългосрочни пасиви – дългосрочни задължения на фирмата.

Краткосрочни пасиви – краткосрочни задължения + приходи за бъдещи периоди.

I.Същност и предназначение на баланса

От формална гледна точка балансът е статистическа форма, в която в систематизиран вид са представени ресурсите / активите / на предприятието и източниците за тяхното финансиране. От финансова гледна точка, балансът е таблично систематизирано представяне на финансовото и имуществено състояние на фирмата към определена дата. Предназначението на баланса е да информира фирменото управление и контролните органи за реалното състояние на активите и източниците за тяхното финансиране.

Разглеждани в динамика, т.е. в сравнение с предходни периоди, данните от баланса са основа за оценка на тенденциите в изменението на богатството на фирмата и за вземане на адекватни управленски решения. Професионалното четене и анализ на информацията, която се съдържа в баланса е основата за позициите на фирмата в взаимоотношенията й с финансово – кредитните и контролните институции, търговските партньори и с държавата.

II.Основно правила при съставянето на баланса

 • двустранност на баланса – актив и пасив. В актива са разположени активите на фирмата. Диференцират се в зависимост от срока за тяхното използване, респективно тяхното възстановяване. И пасив – представляващ стойността на източниците на средствата за финансиране на активите.

 • Равностройност на двете страни на баланса – произтича от неговата същност и от равенството на източниците на средствата и тяхното материализиране в материални и нематериални активи, и от принципа на двойното записване.


Материала е изпратен от: Димитър Илиев
Изтегли материала