Пон, 25- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Банките и парично-кредитната политика в условията на валутен борд


БАНКИТЕ И ПАРИЧНО КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ВАЛУТЕН БОРД

Същност и механизъм на действие на валутния борд

Същност: Валутния борд е едновременно институция и механизъм за регулиране на парите в обръщение и на цялата парична система на дадена държава. Като институция той може да се оприличи на Централната Банка , която работи при стриктно спазване на определени правила , без никакви възможности за тяхното нарушаване или заобикаляне. Като механизъм за регулация на парите в обръщение Валутния борд свързва в строга зависимост валутните резерви на страната , обменния курс на националната валута към приетата за базисна валута и количеството на националните пари в обръщение, или :

злато –валутен

резерв на страната

x

фиксиран курс към

базисна валута

=

пари в национално

обръщение

Неизменна величина в тази система е обменния (валутен) курс на националната валута към приетата за базисна валута. Двете крайни величини ( валутния резерв и парите в национално обръщение ) са променливи величини. Те се изравняват чрез приемането на определен ( желан или изгоден ) обменен курс на националната валута. Спрямо тази базисна валута се въвежда режим на конвертируемост , т.е. националната валута свободно и без ограничения може да се превръща ( конвертира) във валутата на базисната страна.

Валутния борд пуска пари в национално обръщение ( емисия ) само срещу разполагаемите златно – валутни резерви ( преизчислени в ……..

Чрез това съотношение са така наречените “ базисни пари” . Те се състоят от банкнотите и монетите в населението, в търговските банки, в касите на предприятията и депозитите на търговските банки в Централната Банка , т.е. във валутния борд или Емисионно Управление на Централната Банка

Валутния борд няма свобода на действие по отношение на провеждане на самостоятелна парична политика.

Елементи и механизъм на валутния борд.

Основни характеристики на Валутния борд са:

1. Режим на конвертируемост на националната валута към избрана за базисна чуждестранна валута. За нашата страна това е германската марка (DM) . Конвертируемостта се прилага чрез системата на фиксиран обменен курс ( за нашата страна : 1 DM = 1 лв. )

2. Валутни резерви . Тези резерви трябва да са в състояние да посрещнат всички искания за обменяне на националните банкноти в резервната валута.

3.Парична политика. Валутния борд е такава система и механизъм , които няма възможност да провежда свободна парична политика.

4. Механизъм на действие. Количеството на банкноти и монети в циркулация практически зависи напълно от пазарните процеси.

Ако желаем да увеличим бюджетните разходи за заплати , пенсии, помощи и др. единствената възможност на валутния борд е да осъществи това при задължителното предварително условие, че се увеличат валутните резерви на страната т.е. резервите на самия Валутен борд .

Възможни положителни и отрицателни резултати.

1.Положителни резултати:

1. Не е възможно да се финансира държавния бюджет.

2. Отпада и рефинансирането на търговските банки от Централната Банка

3. Действа ограничително на инфлационното обезценяване на националните пари в обръщение .


Материала е изпратен от: Керан Михаелов
Изтегли материала