Четв, 26- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Безрисковите ценни книжа като инвестиционни обекти


Безрисковите ценни книжа като инвестиционни обекти


  1. Цена на различните видове безрискови ценни книжа

За безрискови се приемат емитираните от правителствата ценни книжа. “Безрискови” естествено е само един ефемизъм, тъй като “безрисковостта” зависи от кредибилността и авторитета на правителсвото, което емитира тези облигации и въпреки монопола на въпросното правителсво в събиирането на данъци и провеждането на паричната политика, както и възможността за промяната на закони и следователно на макроусловията, дори правителствата фалират. Под безрисков актив се имат предвид краткосрочните облигации, които са относително “нечувствителни” към лихвените проценти. За да направят още по-сигурни ценните си книжа, някой правитества емитират индексирани към инфлацията облигации. Но дори индексираните облигации носят в себе си риска от промяна на лихвените проценти, тъй като те са непредсказуеми. Повечето фондове на паричния пазар обаче използват и други книжа с близка до съкровищните бонове сигурност и възвращаемост – депозитни сетификати (Certificates of Deposits)1 и търговски ценни книжа(Commercial Paper).2

сконтови съкровищни бонове:

Pn номинална цена

P0 – цена на закупуване на съкровищния бон

Ефективна годишна доходност – приема метода на сложното декурзивно олихвяване:

ref ефективна годишна доходност

N – матуритет в дни

Доходност на сконтова база:

Връзката между доходността на сконтова база и годишната възвращаемост:

Краткосточните съкровищни бонове в САЩ (Т-bills) се емитират с дискаунт. Те са 3 и 6 месечни и имат много добре развит вторичен пазар. Доходът по търговските ценни книжа също е от дискаунт. При депозитните сетификати доход има и от лихвата, плащана от банката, в която депозитът се олихвява (Има също и сконтово-лихвени български ДЦК). Тогава CD и ДЦК с доход от лихва и дискаунт ще има следната възвращаемост:


Материала е изпратен от: Нела Христова
Изтегли материала