stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-03 08:06:42 [path_image] => /ufiles/2/147/153195/biudjetirane-analiz-i-organizaciq-na-upravlenskoto-schetovodstvo-2.png [article_excerpt] => Бюджетиране, анализ и организация на управленското счетоводство I. Бюджетиране и бюджетно управление II. Мониторинг и анализ на изпълнение на изпълнение на бюджетите III. Организация на управл. счетоводство в предприятието I. Бюджетиране и бюджетно управление В страните с развито управленско счетово [meta_keywords] => джетиране,анализ,организация,управленското,счетоводство,джетиране,джетно,управление,мониторинг,анализ [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153195 [title] => Бюджетиране, анализ и организация на управленското счетоводство [article_page] => 1 [article_html] =>

Бюджетиране, анализ и организация на управленското счетоводство


I. Бюджетиране и бюджетно управление

II. Мониторинг и анализ на изпълнение на изпълнение на бюджетите

III. Организация на управл. счетоводство в предприятието


I. Бюджетиране и бюджетно управление

В страните с развито управленско счетоводство се счита, че бюджетирането и анализа са неразделна част от управленското счетоводство с цел формирането на най-пълна и най-подходяща информация за нуждите на мениджмънта в предприятието. Бюджетирането е съставна част на една от основните функции на управлението, а именно планирането. Специалистите по управл. счетов. Използват бюджетирането за конкретизация именно за целите на планирането. По такъв начин се извършва информационно обезпечаване на управл. дейност.

Централно звено е бюджета, който представлява количествен израз на плана в натурални и парични измерители. Структурана на всеки бюджет изготвен от УСч включва своеобразен и йерархичен модел, т.е. съвкупност от раздели, групи, статии и показатели на бюджета, подредени и регламентирани във времеви порядък. Това предопределя формата на бюджетите изготвени от УСч. Качеството на бюджетирането зависи от структурата и логическата обвързаност на системата от бюджети. Върху качеството на изготвените бюджети оказва влияние:

1/ точното определяне на стратегията на планирането

2/ ярко изразената връзка между стратегията и текущото планиране

3/ персонална отговорност за заложените в бюджета резултати

4/ реалност и обективност на показателите на бюджета

За разлика от бюджетирането, бюджетното управл. е оперативна система за управление на дейностите по УСч във фирмата, на базата на предварително изградените центрове за отговорност, за които трябва да има ясно и точно разработени отчети.

В терминологията на бюджетирането тези центрове се наричат центрове на финансова отговорност и включват функциите по управление на разходите, приходите, финансовия резултат и инвестиционната дейност. Ако при бюджетирането обратната връзка не е толкова от значение, то при бюджетното управление тя е задължителна. Както за бюджетирането така и за бюджетното управл. централно място заема бюджета.

В зависимост от целите и задачите на УСч и на мениджмънта във фирмата се съставят стратегически и текущи планове. Текущите планове изразени количествено се превръщат в бюджети и те измежду всички бюджети са обект на вниманието на ръковоството.

Текущи бюджети:

1/ тактически и оперативни (операционни) – когато системата от текущи операционни бюджети се обвърже в едно цяло се получават генералните бюджети на фирмата. От своя страна оперативните бюзжети в зависимост от браншовата принадлежност се подразделят на съставни блокове по продажбите за покупките за материални запаси и др. Информацията от оперативните бюджети служи за оперативно управл. на дейността на предприятието и за конкретизиране на бюджетните блокове.

2/ от гл.т. на възможностите за анализиране на бюджетите за определен момент те се подразделят на твърди (статични) и гъвкави. Твърдите са разчетни за фиксиран период от време или към точно определена дата. За разлика от тях гъвкавите подлежат на текущи изменения и корекции, на базата на фактически постигнати резултати.

Всеки бюджет е разчетен за определен времеви период, който срок се нарича “хоризонт на бюджета”. Най-често хоризонат или периода е месечен, тримесечен, годишен.

При съставянето на бюджетите в УСч се използват три подхода:

І-ви – съставяне на бюджета “отгоре – надолу”. При този подход бюджета ес съставя в централното управление на фирмата и след това се довеждат до подразделенията на фирмата за евентуално конкретизиране и най-вече за изпълнение.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153195/biudjetirane-analiz-i-organizaciq-na-upravlenskoto-schetovodstvo-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153195/biudjetirane-analiz-i-organizaciq-na-upravlenskoto-schetovodstvo-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Стефан Вълков [user_id] => 16807 )