Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план


БИЗНЕС ПЛАН – СЪЩНОСТ, НЕОБХОДИМОСТ, ИЗИСКВАНИЯ И УСЛ-Я ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО МУ. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Бизнес планът е документ, който има за цел да подпомогне както управленският екип на дадено предприятие, така и други институции, търсещи партньорство при оценката на бизнес възможностите на съответната фирма. Бизнес планът се разработва въз основа на комплексна и достъпна информация и същевременно следва да отговаря на следните изисквания:

-Да е съобразен със средата в която функционира предприятието и най-вече с икономическата среда

-Да се основава на цялата налична информация

-Да е съобразен с мащабите и характера на предприятието

-Да съдържа ясно дефинирана цел на предприятието

-Да е точен, разбираем и практически осъществим

-Да бъде гъвкав

-Да позволява сравнимост със състоянието на конкурентите

Към изготвяне на бизнес план може да се пристъпи след като са изпълнени следните дейности в предприятието:

-Направен е анализ на бизнес структурата

-Осъществено е целеполагане т.е. формулирани са целите, които ще се преследват от стопанската структура

-Изучени са пазара и основните конкуренти

-Направен е анализ и оценка на факторите на околната среда

Елементи на бизнес плана

1.Въвеждаща страница – информация за фирмата (име, адрес по регистрация и местонахождение, телефон, факс, ел. Поща и интернет страница) и данни за предприемачите (имена и адреси, телефони, факк, ел. Поща)

2.Резюме (максимален обем 2-3 страници)-Съдържание на резюмето:-Кратко описание на фирмата и представяне на мисията --Описание на пазара и продукта---Представяне на основните цели и маркетинговата стратегия---Представяне на операционните (производствените) параметри---Представяне на управленския и техническия опит на мениджърите---Кратко представяне на финансовите параметри и на необходимостта от финансиране

3.Съдържание - целта на съдържанието е да помогне на читателя бързо да се ориентира в структурата на бизнес плана. Какво ще се включи в съдържанието зависи от това как е организиран и структуриран самия бизнес план. Всяка отделна точка в съдържанието трябва да бъде ясно означена с номера на страницата

4.Представяне на бизнес идеята – тук в ясен, точен и прецизен вид предприемачът представяидеята си за бизнес

5.Мисия и цели – формулировката на мисията трябва да съдържа следните компоненти: приоритетните пазари или групи от потребители, които ще бъдат обслужвани; основния тип продукт/услуга, която ще предлагат; гоеграфската област на бизнеса; технологията, която ще се използва; управленската философия на фирмата; схващането за обществения имидж на организацията. Целите на организацията се основават на нейната мисия и могат да бъдат представени като детайлни и конкретизирани намерения.

6.Описание на бизнеса/предприятието – основните моменти, които трябва да бъдат засегнати в този раздел са: описание на спецификацията на продукта или услугите, които ще се произвеждат или извършват; посочване на притежаваните от предприятието патенти, търговски марки, интелектуална собственост; състояние на изследователската и иновационната дейност; размер на бизнеса; потенциал за бъдещо развитие (отнася се за новосъздаващите се предприятия); открояване на уникални хакартеристики на предприятието (продукта)

7.Маркетинг – състои се от 2 основни подсекции:

7.1 маркетингов анализ:

-анализ на отрасъла (сектора); тенденции на пазара

-анализ на пазара

-сегнментация на целевия пазар;-външни въздействия върху пазара;-анализ на конкуренцията – съществуващи и потенциални конкуренти;-прогнози за развитието на пазара

7.2 маркетинков план

-маркетингови цели и стратегия;-продуктова стратегия;-ценообразуване

-дистрибуция;-промоции и реклама;-маркетингов бюджет;-план за продажби

8.Операционен (производствен) план – този раздел съдържа информация за: производствен процес; локализация; помещения; машини и оборудване; доставки; елементи на производствените разходи


Материала е изпратен от: Матей Йорданов
Изтегли материала