Събота, 11- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план


ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Производствената програма на предприятието представлява система от количествени и качествени показатели, определящи производството и реализацията на дадена продукция, представена в натурално и стойностно изражение и обвързана с определен период от време. Основна задача на ПП е от една страна – пълно удовлетворяване на потребностите на пазара, и от друга – най-пълно използване на прозводствените елементи. Чрез нея се конкретизира прозиводството по обем, видове, срокове и качество. Тя осъществява връзката между потребностите, провокирани от пазара и възможностите на предприятието за производство. При разработването на ПП се следват 2 основни подхода: пазарно-ориентиран и продуктово-ориентиран. Възможно е да се следва и комбиниран подход – за едни се използва пазарно-ориентирания, а за други – продуктово-ориентирания. За предпочитане е прилагането на първия подход. Съществен момент при разработване на ПП е определяне на стоковата политиак на предприятието. Тя представлява съвкупност от дейности, насочени към определяне на видовете продукция, която ще се произвежда и реализира, съобразно потребностите на пазара, с оглед възможностите на производството да създава конкурентноспособни изделия и предвид целите, които си поставя стопанската структура. Стоковата политика изисква извършването на определени подготвително-информационни дейности. Чрез нея се определя: за кого ще се произвежда; каква политика ще се следва – специализация, диференциация, диференциация и сегментация; каква стратегия ще се прилага. Важно изискване за разработване на ПП е анализ и оценка на някои основни моменти т.е. набиране на информация за: клиентите и техните очаквания; пазарите и техните характеристики; конкурентите и техните силни и слаби страни; ключовите технологии, които ще се използват.


Материала е изпратен от: Матей Йорданов
Изтегли материала