Пон, 6- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план. Цели, структура и съдържание


активи се включват: земя…лв, сграда за извършване на бизнес дейностите …лв, машини и съоръжения…лв, други дълготрайни материални активи и услуги и подраздела свършва с: общо инвестиции … лв. Когато в зависимост от мащаба на бизнеса могат да надхвърлят хил или милиона левове, когато се изпълнят тези инвестиции, могат могат да се посочат източниците на фианнсиране. Един от най-сигурните начини за инвестиране са собствени средства (когато бизнесът е малък), а всеки по-мащабен бизнес не може да се справи със собствени средства и затова се търсят начини за привличане на средства чрез съдружници или акционери. Както собственият, така и мащабният бизнес може да се възполва от банкови кредити.

Инвестиционният проект – е самостоятелен документ, който се иска от банка или от

инвеститори и е прибавен към бизнес плана. Когато бизнесът е мащабен и банковите кредити са големи – тогава идва инвестиционния проект – той включва строителства – срокове, цени, доставки и съоръжения (срок, цена) , доказване ефективността на инвестицията. Независимо дали се иска инвестиционен проект или нещо друго в края на раздела;

инвестиционни изчисления – ц цел да представят бъдещите постъпления на фирмата, отнесени

към днешна дата.

В бизнес плана трябва да се включат нетната сегашна стойност към бизнес начинанията (Net Present Value NPV).

NPV се определя по следния начин ие равен на сумата от периодите от 1 до n умножени по т. нар. Дисконтиращ фактор.

n – хоризонта на проекта в години

Pi – приходи за I тата година (или за I-тия период – лв/хил.лв)

Ao – остатъчна стойност на активите в края на периода (представлява тяхната амортизирана стойност след n-години)

I – размер на наличните инвестиции;

d- дисконтов коефициент, който е положителна величина и се определя от лихвения процент, от рисковия фактор в процентите и от някои особености на бизнеса;


Материала е изпратен от: Meymin Aliev Saliev
Изтегли материала