Събота, 26- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на ЕООД Хляб и хлебни изделия-гр. Благоевград
2001

2002

2003

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОТОЦИТЕ
х.лв

х.лв

х.лв

І НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2626

45

84

ІІ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
А Постъпления от оперативна дейност

1. Постъпления от клиенти
2450

3135

3790

2. Получени дебиторски вземания
3. Получени обезщетения от застраховане4. Получени суми от осигурителни организации
5. Положителни курсови разлики


6. Други постъпления
3

4

3

Всичко постъпления от оперативна дейност

2453

3139

3793

Б Плащания за оперативна дейност

1. Плащания към доставчици
2005

2634

3262

2. Изплатени заплати

255

262

270

3. Изплатени осигурителни вноски


94

96

99

4. Изплатени данъци


5. Отрицателни курсови разлики

6. Плащания за услуги и за придобити активи

31

34

41

7. Други плащания

34

36

37

Всичко плащания от оперативна дейност


2419

3062

3709

В Нетен паричен поток от оперативна дейност

34

77

84

ІІІ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ
А Постъпления от инвестиционна дейност
1. Постъпления от дивиденти2. Постъпления от лихви
3

1

2

Всичко постъпления от инвестиционна дейност

3

1

2

Б Плащания за инвестиционна дейност

1. Покупка на финансови активи2. Изплатени суми по финансов лизинг

3. Други плащания

18

60

62

Всичко плащания за инвестиционна дейност

18

60

62

В Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

-15

-59

-60

ІV ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
А Постъпления от финансова дейност

1. Постъпления от емисия на дялов капитал
2. Получени краткосрочни заеми

60

3. Други постъпленияВсичко постъпления от финансова дейност

0

60

0

Б Плащания за финансова дейност

1. Изплатени заеми


30

30

2. Изплатени лихви по заеми

9

6

Всичко плащания за финансова дейност


0

39

36

В Нетен паричен поток от финансова дейност


45

21

-36

V НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА45

84

72

VІ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ ПРЕЗ ГОДИНАТА 1919

39

-12


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Целта на настоящият бизнес план е да обоснове необходимостта от извършване на планираните в него дейностти и мероприятия за предвидения тригодишен период, които ще доведът след себе си до една по-добра, ефективна и рентабилна дейност на производствения процес, извършван в “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. Благоевград. Изпълнението на направената маркетингова стратегия относно бъдещата дейност на предприятието в различните й аспекти и главно по отношение на продуктова, ценова, пласментна, социална, екологична политика и др. и реализация на предвидените инвестиции и инвестиционни намерения ще позволят на фирмата адекватно да реагира на промените в макро и микроикономическата среда в този отрасъл и в сектора като частност.

Отчетен е и факта, че при изпълнението на поставените задачи в проекта ще се повиши конкурентноспособността на предприятието в бранша и ще се намалят възможностити за развитието на нелоялната конкуренция, която на този етап е огромна по размери.

Предвидените инвестиции в разработката ще доведат до оптимизиране на производствените мощностти и до разширяване на капацитета им, което пък от своя страна ще даде отражение и върху социалният елемент в политиката на фирмата. За тригодишния период на дейност в структурата на персонала е предвидено увеличение на средносписъчния брой на заетите в производствения процес с по около 3 души за всяка година.


Материала е изпратен от: Пепа Димитрова
Изтегли материала