Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на Мизия СтилПРИЛОЖЕНИЕ:СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на “Мизия” Плевен


А К Т И ВРаздели, групи, статии

1998 г.

1999 г.

2000 г.

Б: Дълготрайни активи

1 895 647.21

2 400 839.31

2 270 031.83

І. Материали

1 894 529.13

2 399 661.45

2 267 767.89

1.Сгради, земи, гори и трайни насаждения

2.Машини, съоръжения и оборудване

3.Други дълготрайни матер. активи

1 401 131.93


408 693.67


84 705.08

1 678 470.85


613 859.57


107 331.03

1 717 411.28


408 414.50


141 942.11

ІІ. Нематериални

-

-

1 026.09

1.Програмни програми

-

-

1 026.09

ІІІ. Дългосрочни инвестиции

1 118.03

1 177.85

1 237.85

1.Малцинствено участие

1 118.03

1 177.85

1 237.85

В: Краткотрайни активи

3 852 790.71

4 452 190.89

8 462 170.56

І. Краткотрайни материални активи

1 964 336.78

1 812 674.41

1 809 275.96

1.Материали

2.Продукция

3.Стоки

4.Незавършено производство

1 101 458.74

743 718.90

51 060.23

68 100.98

1 081 941.66

617 064.27

31 557.51

82 110.96

867 817.44

845 185.60

89 523.98

6 748.92

ІІ. Краткосрочни вземания

1 827 091.58

2 596 744.04

6 630 388.12

1.Вземания от свързани предприятия

2.Вземания от продажби

3.Предоставени аванси

4.Съдебни и присъдени вземания

5.Данъци за възстановяване

6.Други краткосрочни вземания

-


1 749 263.03

37 064.91

149.00


26 522.72

14 093.34

-


2 348 742.70

41 565.49

149.00


20 599.58

185 727.27

3 521 121.83


2 100 951.79

907 752.95

149.00


22 967.16

77 445.35

ІІІ. Парични средства

60 227.30

42 682.54

22 506.48

1.Парични средства в брой

2.Парични средства в банкови сметки

2 485.00

57 742.09

12 457.26

30 225.29

4 671.51

17 834.97

ІV. Разходи за бъдещи периоди

1 136.70

89.90

-

СУМА НА АКТИВА


5 748 437.00

6 835 030.19

10 732 202.39


П А С И В


Раздели, групи, статии

1998 г.

1999 г.

2000 г.

А: Собствен капитал

3 015 647.70

3 481 570.64

5 064 318.85

І. Капитал

1 220 070.00

1 220 700.00

1 220 700.00

1.Основен капитал

1 220 070.00

1 220 700.00

1 220 700.00

ІІ. Преоценъчен резерв


425 679.12

425 677.73

ІІІ. Резерви


1 676 756.79

1 674 356.78

1.Законови резерви

2.Допълнителни резерви


122 070.00

1 554 686.79

122 070.00

1 552 286.78

ІV. Резултат от предходни периоди

112 371.67

111 181.63

108 526.87

1.Неразпределена печалба

112 371.67

111 181.63

108 526.87

V. Резултат от текущия период

1 188 205.70

47 253.11

1 635 057.47

1.Печалба

2.Загуба

1 188 205.70

-

47 253.11

-

1 635 057.47

-

Б: Краткосрочни пасиви

1 910 695.00

2 015 269.95

4 219 654.94

І.Краткосрочни задължения

1 910 695.00

2 015 269.95

4 219 654.94

1.Задължения по получени банкови заеми

2.Задължения към доставчици

3.Задължения към бюджета

4.Задължения към персонала

5.Задължения по соц. осигуряване

6.Други краткосрочни задължения

926 673.00


340 766.10

125 291.70

333 884.09

124 627.01


59 454.34

628 287.53


500 161.62

498 021.94

287 092.39

46 119.26


55 587.21

1 996 720.66


324 654.86

1 468 973.91

264 379.44

135 267.37


29 658.70

В: Финансирания

822 095.00

1 356 189.60

1 448 228.60

1.За дълготрайни активи

822 095.00

1 356 189.60

1 448 228.60

СУМА НА ПАСИВА

5 748 437.93

6 853 030.19

10 732 202.39Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала