Пон, 6- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на Мизия Стил

О Т Ч Е Т

за разходите на “Мизия стил”


Наименование на разходите

1998 г.

1999 г.

2000 г.

І. Разходи за дейността

11 989 540.07

13 300 872.53

11 256 528.65

1.Намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди

  • Намаление на запасите от продукция

  • Намаление на запасите от незавършено производство

2.Разходи за материали

3.Разходи за външни услуги

4.Разходи за заплати и други възнаграждения

5.Разходи за социални осигуровки

6.Разходи за амортизации

7.Други разходи

8.Отчетна стойност на продадените стоки, млади животни и животни за угояване

-
-


-4 892 514.74

3 179 106.06

2 674 986.80


975 960.05


25 890.80

241 084.61

-

143 138.61
143 138.61


-4 344 252.32

2 724 830.75

3 413 843.48


1 830 785.86


239 697.19

415 074.32

-

75 362.03
-


75 362.034 121 117.43

1 178 449.32

3 090 642.70


2 124 404.89


319 199.90

255 637.71

-

ІІ. Финансови разходи

727 678.15

140 689.97

251 574.12

9.Разходи за лихви

10.Отрицателни разлики от промяна във валутните курсове

11.Други финансови разходи

162 927.11

1 564 751.15-

129 064.53

2 299.719 325.73

227 319.98

19 982.054 272.09

ІІІ. Извънредни разходи

405 091.00

123 120.62

79 457.87

Общо разходи

14 950 049.62

13 564 683.12

11 587 560.64

ІV.Счетоводна печалба


135 906.28

2 569 818.75

V. Разходи за данъци

827 740.38

88 653.18


12.Данък върху печалбата

13.Други данъци

693 768.50

133 972.00

64 692.86

23 960.32

662 236.13

272 525.15

VІ. Печалба

1 188 205.14

47 253.11


ВСИЧКО

16 138 254.61

13 789 242.58

14 157 379.39
Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала