Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на нощен клуб


Про форма на паричния поток

 

2001

2002

2003


Парична наличност

 

 

 


Операции

 

 

 


Продажби

$2,048,706

$2,253,577

$2,478,934


Вземания

$212,383

$248,872

$273,760


Общо от оперативна дейност

$2,261,089

$2,502,449

$2,752,693


 

 

 

 


Допълнителен паричен приход

 

 

 


Неоперативен, Друг Приход

$0

$0

$0


Такси

$0

$0

$0


Краткосрочни вземания

$0

$0

$0


Други безлихвени пасиви

$0

$0

$0


Други ДТП

$0

$0

$0


Продажба на други КТА

$0

$0

$0


Продажба на други ДТА

$0

$0

$0


Нови инвестиции

$0

$0

$0


Обща сума от Получен паричен поток


$2,261,089

$2,502,449

$2,752,693


 

 

 

 


Разходи

2001

2002

2003


От Операции

 

 

 


Парични разходи

$144,573

$155,044

$166,133


Разплащания

$1,690,420

$1,869,949

$1,993,429


Общи оперативни разходи

$1,834,992

$2,024,993

$2,159,562


 

 

 

 


Допълнителни разходи

 

 

 


Неоперационни

$0

$0

$0


Такси

$0

$0

$0


Плащания по вземания

$0

$0

$0


Други разплащания

$0

$0

$0


ДТП плащания

$0

$0

$0


Покупка на други КТА

$0

$0

$0


Покупка на ДТА

$0

$0

$0


Дивиденти

$0

$0

$0


Общо паричен разход

$1,834,992

$2,024,993

$2,159,562


 

 

 

 


Нетен паричен приход

$426,097

$477,456

$593,132


Паричен Баланс

$501,097

$978,553

$1,571,685
7.5 Очакван счетоводен баланс

Счетоводният баланс индикира здрав и устойчив растеж на собствения капитал и силни финансови позиции.


Про форма Счетоводен баланс

 

 

 

 

Активи


 

 

 

КТА

2001

2002

2003

Пари в наличност

$501,097

$978,553

$1,571,685

Вземания

$15,251

$16,776

$18,453

Инвентар

$3,259

$3,585

$3,943

Други КТА

$0

$0

$0

Общо КТА

$519,607

$998,914

$1,594,082

ДТА

 

 

 

Дълготрайни активи

$0

$0

$0

Амортизационни начисления

$0

$0

$0

Общо ДТА

$0

$0

$0

Общо активи

$519,607

$998,914

$1,594,082

 

 

 

 

Пасиви и Капитал

 

 

 

 

2001

2002

2003

Разплащания

$67,339

$72,217

$77,382

КСраткосрочни вземания

$0

$0

$0

Други КТП

$0

$0

$0

Общо КТП

$67,339

$72,217

$77,382

 

 

 

 

ДТП

$0

$0

$0

Общо Пасиви

$67,339

$72,217

$77,382

 

 

 

 

Внесен капитал

$567,750

$567,750

$567,750

Забавени плащания

($485,250)

($115,483)

$358,947

Приходи

$369,767

$474,430

$590,003

Общо Капитал

$452,267

$926,697

$1,516,700

Общо Пасиви и Капитал

$519,607

$998,914

$1,594,082

Собствен Капитал

$452,267

$926,697

$1,516,700

7.6 Относителен бизнес дял


Крайната колона, Индустриален Профил, визира дялът на индустрията, според Стандартната Индустриална Класификация, индекс код 5813.

Пазарен Анализ

 

2001

2002

2003

Industry Profile


Брутни продажби


0.00%

10.00%

10.00%

1.90%


 

 

 

 

 


Процент на Активите

 

 

 

 


Получени плащания

2.94%

1.68%

1.16%

4.60%


Инвентар

0.63%

0.36%

0.25%

3.10%


Други КТА

0.00%

0.00%

0.00%

44.60%


Общо КТА

100.00%

100.00%

100.00%

52.30%


ДТА

0.00%

0.00%

0.00%

47.70%


Общо Активи

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%


 

 

 

 

 


КТП

0.00%

0.00%

0.00%

28.20%


ДТП

0.00%

0.00%

0.00%

23.10%


Общо Пасиви

0.00%

0.00%

0.00%

51.30%


Собствен капитал

100.00%

100.00%

100.00%

48.70%


 

 

 

 

 


Процент на ПРодажбите

 

 

 

 


Продажби

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%


Брутна печалба

83.86%

83.86%

83.86%

42.30%


Разходи

67.36%

64.67%

62.20%

23.40%


Рекламни разходи

8.79%

8.39%

8.01%

2.40%


Необложена Печалба

21.66%

25.26%

28.56%

2.80%


 

 

 

 

 


Основни дялови съотношения

 

 

 

 


Краткосрочни

7.72

13.83

20.60

1.14


Незабавни

7.67

13.78

20.55

0.74


Общ Дълг спрямо Активите

12.96%

7.23%

4.85%

51.30%


Възвръщаемост на Собствения капитал

109.01%

68.26%

51.87%

5.20%


Възвръщаемост на Активите

94.88%

63.33%

49.35%

10.60%


 

 

 

 

 


Жизнеспособност

2001

2002

2003

Industry


Продажби на служител

$0

$0

$0

$32,619


Граница на оцеляване


 

 

 

69.64%


 

 

 

 

 


Други съотношения

2001

2002

2003

 


Нетна печалба

16.24%

18.95%

21.42%

n.a


Възръщаемост

81.76%

51.20%

38.90%

n.a


 

 

 

 

  

 

 

 


Оборот на получените плащания

14.93

14.93

14.93

n.a


Срокове за получаване

44

23

23

n.a


Инвентарен оборот

40.00

118.10

118.10

n.a


Оборот на разплащанията

26.10

25.96

25.83

n.a


Срокове за плащатия

20

163

164

 


Оборот на Активите

4.38

2.51

1.73

n.a


 

 

 

 

  

 

 

 


Дълг / Собствен Капитал

0.15

0.08

0.05

n.a


КТП / Пасиви

1.00

1.00

1.00

n.a


 

 

 

 

 


Ликвидност

 

 

 

 


Собствен капитал в оборот

$452,267

$926,697

$1,516,700

n.a


Лихвени плащания

0.00

0.00

0.00

n.a


 

 

 

 

 


Други

 

 

 

 


Активи / Продажби

0.23

0.40

0.58

n.a


Краткосрочен Дълг / Активи

13%

7%

5%

n.a


Тест

7.44

13.55

20.31

n.a


Продажби / Собствен капитал

5.03

2.70

1.82

n.a


Плащане на дивиденти

0.00

0.00

0.00

n.a
Материала е изпратен от: Таня Василева
Изтегли материала