Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на проект по Програма САПАРД


БИЗНЕС ПЛАН

на проект по Програма САПАРД за оборудване на фуражен цех и закупуване на специализирана техника

в земеделско стопанство за отглеждане на патки

(име на проекта)
Амон Ра” ООД, гр. Тутракан

(име на кандидата)

Сума на инвестицията: 1 940 842.35 лв.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК за представени от мен неверни данни.

Подпис/печат: ...............................Забележка: В таблици от 1 до 11, на настоящия бизнес план се вписват данни свързани със земеделската дейност на кандидата. В Таблица 11а се вписват данни свързани с другите дейности на кандидата.

Обща информация


а


б

Име на кандидата

(съгласно съдебното решение)

“Амон Ра” ООД

Седалище и адрес на управление

(съгласно съдебното решение)

гр. Тутракан, Силистренска област,

бл. “Пирин 1”, вх. Б, ет. 4, ап. 35

Място на извършване на инвестицията

с. Нова Черна, Силистренска област

с. Йоглав (Умаревци), Ловешка област

Съдебна регистрация

фирм. дело No 226/1994 г. при Силистренски Окръжен Съд – регистър на търговските дружества под № 308, том 5, стр. 382

Телефон за контакти:

Факс:

Е-mail:

0857/25 23, (0888/866 344)

0857/49 94

amonra[email protected]infotel.bg

Регистрация по БУЛСТАТ

Ю 828046716

Данъчна регистрация

1196001685

Удостоверение за актуално състояние

от 08.09.2004 г.

Предмет на дейност

Производство и реализация, внос и износ на селскостопанска и животинска продукция, производство на обувки, кожени изделия и шивашки услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, спедиторска дейност и транспортни услуги в страната и чужбина, развлекателни, тихи, забавни и хазартни игри, консултантска и обслужваща дейност, комисионна, консигнационна и търговска дейност и всички незабранени от закона дейности.

Собственик/управител на фирмата

Николай Христов Василев

Брой на постоянно заетия персонал

39 (по проекта)

Стойност на Дълготрайните Материални Активи съгласно данните от последния счетоводен баланс

1 393 хил. лв.


І. Въведение
1. Кратко описание на проекта.


Проектът на “Амон Ра” ООД е в Сектор 02 “Месо и месопроизводство”, подсектор “Месно птицевъдство” на мярка 01 “Инвестиции в земеделски стопанства” от Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).


Материала е изпратен от: Meymin Aliev Saliev
Изтегли материала