Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Бъдеща и настояща стойност на фирмения капитал


Бъдеща и настояща стойност на фирмения капитал


  1. Бъдеща стойност на единичен паричен поток.

До сега разгледаните примери видяхме как чрез сложното олихвяване нараства даден първоначален капитал, крайната сума на капитала след изтичане на инвестиционният период е прието да се нарича бъдеща стойност. FV ще е съкращението което се използва за означаването на бъдещата стойност. От казанато за сложното олихвяване и тъй като се обедихме че капитала нараства чрез него можем да напишем следното равенство FV=PV.(1+r)n

PV е настоящата стойност на паричния поток.

CF -

N- броя на лихвените периоди

R – доходност за 1 лихвен период.

FV=CF.er

Изразът в скобите 1+rn сложно лихвен фактор, той показва каква е бъдещата стойност на един лев инвестиран за n на брой на лихвени периоди при норма на доходност за един период r. За значенията на сложно лихвения фактор се съставят и в много учебници по корпоративни финанси се поместват таблици


r/n

1%

2%

3%

4%
1

1,00..2

1,00..

1,00..В всяка клетка на таблицата се помества сложно лихвеня фактор

  1. Бъдеща стойност на поредица парични потоци

В някои случай фирмите и домакинствата спестяват, влагат периодияно една и съща сума пари, за да могат в даден бъдещ момент да разполагат с даден капитал с които фирмите да придобият оборудване, да купят ценни книжа и тн. За домакинствата е характерно следното имаме сключен договор за допълнителна пенсия с доброволен пенсионен фонд (ДПФ), средствата за пенсия се удържат ежемесечно от заплатата, превеждат се на фонда от местоработата, фонда ги инвестират в следствие на което тези средства носят доход – олихвяват се, тъй-като се инвестират на финансовите пазари.

Бъдещата стойност на поредица от парични потоци ще пресметнем чрез следната зависимост, която е сума от бъдещата стойност на всеки отделен паричен поток или :

FV=CF.(1+r)n+CF1(1+r)1-n+CF2(1+r)n-2+……

Този израз се преобразува и се получава следното:

FV=CF 1+r/r [(1+r)n-1]

Тази зависимост може да се използва когато са известни бъдещата стойност, нормата на доходност, броя на олихвяванията.

Пример: Фирма желае да закупи след 5 години специално оборудване на стойност 1 000 000 алтернативата е да направи инвестиция чието олихвяване става веднъж годишно при годишна доходност 12%.

  1. Настояща стойност на единичен паричен поток.


Материала е изпратен от: Нела Христова
Изтегли материала