Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Цена на активите. Избор на инвестиционни варианти


ЦЕНА НА АКТИВИТЕ. ИЗБОР НА ИНВЕСТИЦИОННИ ВАРИАНТИ

Основно правило при инвестиционната политика на фирмата е да се инвестира в активи, които й носят висок доход в бъдеще.

Носеният от тях доход е в основата на подхода за определяне на цените на дълготрайните активи. Цената на дълготрайните активи изразява пазарната стойност на вложения в тях капитал и на ефекта от неговото влагане.

7.1. Методи за оценка на дълготрайни активи

7.1.1. Метод на материалната оценка

Този метод се базира на разходите, необходими за създаването на съответния актив към даден момент, т.е. цената на един актив е равна на разходите за неговото създаване.

Инвеститорът би платил за една машина толкова, колкото би му струвало нейното създаване.

7.1.2. Метод на настоящата стойност на бъдещите доходи от актива

С този метод активите се оценяват въз основа на доходите, които носят на фирмата в бъдеще, дисконтирани с нормата на възвръщаемост на алтернативната инвестиция. Очевидно е, че в неговата основа е настоящата стойност на бъдещите парични приходи.

Цената на един актив, оценен чрез метода на настоящата стойности на бъдещи доходи, е сборът от сегашните стойности на тези доходи.

Методът отразява основното предназначение на активите да носят доход и да участват в нарастването на вложения от инвеститорите капитал.

Основанието за инвестиране в един актив е не колко ще струва той на инвеститора, а какви доходи ще му носи в бъдеще и разбира се, колко си заслужава да се плати за този актив.

Всеки актив трябва да осигури минимално допустима норма на възвръщаемост на вложените при неговото придобиване пари, което означава, че за този актив не трябва да се плати повече от определена максимално възможна цена.

Тези характеристики на разглеждания метод налагат следните правила на неговото прилагане:

а) определят се бъдещите парични приходи от използването на актива;

б) определя се подходящата норма на дисконтиране (норма на доходност на алтернативна инвестиция);

в) дисконтират се бъдещите парични приходи от актива с избраната норма на дисконтиране;

г) сумират се сегашните стойности на бъдещите парични приходи. Получената сума е оценка за пазарната стойност на актива и е негова цена.

7.2. Класификация на дълготрайните активи в зависимост от характера на носения от тях доход

В зависимост от носения от тях доход дълготрайните активи могат да се класифицират в следните групи:

7.2.1. Активи, носещи доход в ограничен период от време

Това са:

- дълготрайните материални и нематериални активи (без земята);

- облигациите;

- съкровищните бонове;

- анюитетите.

7.2.2. Активи, носещи доход за неопределено дълъг период от време

Това са:

- акциите;

- пожизнените ренти.

7.2.3. Активи, носещи постоянен (неизменен) доход


Материала е изпратен от: Стоян Маринов
Изтегли материала