Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Психология

Час на класа


ПЛАН НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА

Чл. 90, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета гласи: "В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки". Съгласно чл. 90, ал. 5 "Класният ръководител организира и провежда час на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка." Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове, а дейността в него се реализира въз основа на годишен план, разработен съвместно от класния ръководител и учениците.

В началото на учебната година класният ръководител изготвя характеристика на класа, на базата на собствените наблюдения и определя възпитателните задачи за учебната година.

В час на класа се провежда учебният процес по безопасност на движението, като предвиденият учебен материал се разпределя равномерно през учебната година и се преподава при спазване на задължителния брой часове, предвидени за всеки клас и съответната глобална тема, съгласно Указанието на МОН за учебната 1999/2000 година (част II, с. 162).

Обучението на учениците по защита при бедствия е задължително. Занятията се провеждат от класния ръководител в часа на класа. По отделни теми, които затрудняват учителите, за практически обобщения и комплексни занятия се привличат съответните специалисти от други ведомства с отношение към защитата при природни бедствия. Обучението на учениците за действия при екстремни ситуации се осъществява по предложена учебна програма, която е разработена в съответствие със Закона за народната просвета и е съобразена с възрастовите, физиологичните и психологически особености на учащите се. (Указание на МОН за организиране на дейностите на общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната 1998/1999 г., с. 223 - 235.) Програмата е примерна и определя базовото съдържание на курса на обучението за действие на учениците при бедствия, аварии, катастрофи и пожари за I - Х клас (I и II курс) от 1997 г., утвърдена от Министъра на образованието и науката и съгласувана с началника на Гражданска защита на Република България. Учебният материал се разпределя от класните ръководители по преценка на училищното ръководство. Разпределението на учебните часове в програмата е регламентирано. Занятията се включват в общото разписание и се провеждат от класните ръководители в часа на класа. На класните ръководители се предоставя правото да определят обхвата на всеки урок в зависимост от входното равнище, темпа на преподаване и усвояване на знанията, от интереса на учениците и други. Контролът по планирането, организацията и провеждането на учебния процес се осъществява от ИО на МОН.

Гражданското образование се реализира чрез учебното съдържание по общообразователните учебни предмети, в часа на класа, в часовете по задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, чрез дейността на педагогическия съветник, в извънкласните и извънучилищни форми на работа и т.н.

Дейността по професионалното ориентиране в училище се осъществява с учениците след завършване на начален етап на основно образование до завършване на


Материала е изпратен от: Gacho Valchev
Изтегли материала