Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Частно, директно пласиране


Частно, директно пласиране- в развитите страни този метод се свързва с образуването на корпорации от затворен тип, чиито акции не се котират на регулирани
капиталови пазари. Директното пласиране е един обичаен начин за създаване на еднофамилни частни компании във Великобритания със статут на акционерни дружества, чиято специфика при формиране на капитала и членския състав, обаче твърде много ги доближава до правната форма „дружество с ограничена отговорност".

Като извънборсов метод на емисия, директното пласиране може да намери своя аналог в познатия от приватизационната практика български вариант „преки преговори с потенциални купувачи".

Най-общо могат да бъдат изведени следните основни мотиви за избор на този емисионен вариант:

а) Този вариант е изключително подходящ за дружества, които са възприели като модел на корпоративна политика поддържанетона постоянен и ограничен акционеренсъстав;

б) Степента на зависимост и връзка между и дружеството инеговите акционери е много силна при емисия на акции по частен път.

в) При избора на частен път на емисия следва да се има предвид обема на емисията и вида на емитирания финансов инструмент. Докато големите емисии са най-често публични, малките по правило се емитират директно.
г) Съществено предимство на директното пласиране е, че дружеството не е длъжно да оповестява съществена за него информация пред органите, регулиращи търговията с ценни книжа;

д) Този начин на емисия се избира от малки акционерни дружества, нямащи големи капиталови потребности. В този случай емитентът спестява голяма част от постоянните разходи, които бинаравил при публична емисия;

е) Самата продажба става по специална „резервирана" цена, КОЯТО по правило е по-висока от номиналната стойност, но е по-НИСка от предполагаемата пазарна цена. Продажбата с отстъпка от пазарната цена се обяснява с по-високата изискуема от инвеститора норма на доход, което намалява емисионната стойност под Пазарната.

В резултат на емисията възникват 2 положителни разлики от операцията, но само едната подлежи па осчетоводяване от дружеството:

Първата положителна разлика възниква между по-високата потенциална пазарна цена и по-ниската емисионна стойност на акциите. Тази разлика не засяга дружеството;

Втората положителна разлика възниква между по-високата емисионна стойност и номиналната стойност на акциите. Тази емисионна разлика представлява отчетен обект в счетоводството им дружеството и се третира като премия от емисия на акции.
3.2. Публична емисия чрез съдействие на посредник

Технологията на публичната емисия се урежда в специален Закон за публичното предлагане на ценни книжа, който дефинира публичното предлагане на ценни книжа като "едно или повече предложения за възмездно прехвърляне и/или една или повече покани за отправяне на предложение за възмездно придобиване на ценни книжа от един клас до:

а) 50 или повече лица в продължение на една календарна година, или

б) неопределен кръг лица, включително чрез средствата за масова информация."

Закона дефинира и понятието "първично публично предлагане" спрямо:

а) ЦК за записване от самия емитент или упълномощен от него инвестиц-н посредник.

б) ЦК за първоначална продажба от инвестиционен посредник съгласно сключен с техния емитент договор за поемане;

в) акции, които се предлагат за записване на самото учредително общо събрание, когато на него присъстват 50 или повече лица.

За целите на първичното публично предлагане на ценни книжа емитентът или неговият инвестиционен посредник следва да изготвят и представят в сроковете по закона в Комисията по финансов надзор предложение за публично предлагане, както и да публикуват след неговото одобрение проспект и съобщение до инвеститорите. Проспектът съдържа: данни за емитента; описание на дейността му за последните 3 години, пред­шестващи годината на издаване на проспекта и на основните рискове, свързани с тази дейност, както и обща информация и перспективи за текущата финансова година; годишните финансови отчети за последните 3 години, одитирани от регистриран одитор; информация относно предлаганите ценни книжа;данни за предишни емисии на ценни книжа, както и за изплатените дивиденти, доходи или производни на тях.


Материала е изпратен от: Румен Кирилов
Изтегли материала