Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Данъчна система. Хипотеза за единствения данък


ДанъЧна система. Хипотеза за единствениЯ данък.


Съвременните данъчни системи са плуралистични, т.е. състоят се от няколко (десетки) на брой данъка.

През последните години все повече се налагат някои нови изисквания към данъчните системи, което се отнася до всички страни. На първо място данъците в националните данъчни системи да се доближават до тези типични в националното световно стопанство. Това уеднаквяване се налага поради изискването (на второ място) данъците да не пречат на функциониренето на световните пазари, като пораждат елементи на несъвършенна конкуренция. На трето място стои изискването данъците да не засилват инфлационните ефекти.

В данъчната система на България в момента вече не действа нито един данък, който да е създаден за условията на пазарното стопанство. Âå÷е имаме адекватна за условията на преход данъчна система. Това, което може да се посочи за съществен недостатък на нашата данъчна система е силно изразеният централизиран характер на данъчната система и нейната фискална насоченост.

Изискванията вътре в рамките на отделните страни към данъчната система са следните :

  • икономическа ефективност;

  • административна простота;

  • гъвкавост на данъчната система;

  • политическа отговорност;

  • справедливост.


20.03.1998


I. Преки данъци II. Косвени данъци


А. Преки имуществени : 1. ДДС

2.Акцизи

Данък върху недвижимото имущество 3. Мита

Данък върху наследствата

Данък върху даренията

Данък при възмездно придобиване

на имущество

Пътен данък


Б. Преки подоходни :


Данък за облагане на доходите на физически лица

Корпоративен данък (за юридически лица)


Косвени данъци


  1. Характеристика на косвените данъци

С понятието косвени данъци популярно се наричат данъците върху потреблението, или консумацията, които представляват най-важната съвкупност от данъчни форми за акумулиране на приходи в държавния бюджет. С косвени данъци се облагат преди всичко производството и реализацията на стоки с широко потребление и услуги. Косвените данъци се включват в цените на стоките и услугите, поради което реалния носител на данъчното бреме са крайните потребители. Извършвайки разходи за потребителски стоки и услуги, потребителите плащат тези данъци под формата на цена. Затова друго наименование на тези данъци е данъци върху разходите, или оборотни данъци. Косвените данъци допълват облагането с подоходни данъци и в този смисъл те формират двойно данъчно облагане на доходите на домакинствата в момента на тяхното разходване.


Материала е изпратен от: Мирослав Николов
Изтегли материала