Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Данъчна система и данъчна политика


ДАНЪЧНА СИСТЕМА И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА 1. Данъчна система – елемент от финансовата система и в частност приходната система, като се състои от:

  1. Прилаганите данъци, в това число техните елементи

  2. Организацията на данъчното облагане, а именно начините на облагане, начините на събиране на данъците, отчитане и контрол

  3. Данъчна администрация. Тя бива:

   1. Според броя на прилаганите данъци: монистична и плуралистична. Автор на идеята за прилагане на един единствен данък е Ричард Глойс през 14 век, а също така физиократите. Имало е неуспешни опити за въвеждането и от например Хенрих ІІІ, но разточителната военна политика довела до въвеждането и на други данъци

   2. Според видовете данъци, които преобладават – подоходна и потребителска. Подоходната данъчна система е данъчна система, в която имат основна тежест данъците върху личните и корпоративните доходи. Потребителската е тази, в която основна тежест имат данъците върху разходите (оборотни данъци).

   3. Според начина на възникване на данъците – историческа и рационална. При историческата отделните данъци възникват спонтанно, обикновено с цел финансиране на конкретни разходи.определя се още като хаос от данъци, тъй като действието на всеки един данък не е съобразено с с останалите и не се държи сметка за общата данъчна тежест. Рационалната е тази, при която действието на отделните данъци е съгласувано предвид реализирането на поставяните финансови цели и задачи. На тази данъчна система от Кейнсиянски позиции се гледа като на съзнателно изграден и целенасочен регулатор на икономиката. При съвременните плуралистично-рационални данъчни системи мястото и ролята на отделните данъци е различно. От тази гледна точка данъците се разграничават на данъци център и второспетенни данъци, като критериите за разграничаване могат да бъдат, както предвид фискалното им значение, така и предвид възможностите за социално-икономическо въздействие.


Материала е изпратен от: Мария Димитрова
Изтегли материала