Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Данък при придобиване на имущество чрез дарение или по възмезден начин


Данък при придобиване на имущество чрез дарение или по възмезден начин


I.Данъчен обект – всяко движимо и недвижимо имущество придобито чрез дарение покупко-продажба или замяна както и погасените чрез опрощаване вземания.

II.Данъчен субект – данъкът се дължи от лицето което придобива имуществото, а при замяна от лицето което получава имуществото с по-високата стойност.

III.Данъчна основа

1.За недвижими имоти – по-високата от двете стойности.

а) данъчната оценка

б) продажната стойност или от определената от общината или от лицензиран оценител оценка.

2. За превозни средства – застрахователната им стойност

3. За валута и благородни метали – левовата им равностойност по курса на БНБ към датата на сделката.

4. За ценни книжа – пазарната им стойност и само ако тя не може да бъде определена или определянето й е много скъпо тогава номиналната стойност.

5. За всички останали движими вещи и права тяхната пазарна стойност.

IV. Данъчен размер

1.При дарение

а) между съпрузи и роднини по права линия – данък няма.

б) между братя и сестри и към техните деца – 0,7%

в) за всички останали 5%

2. При покупка – 2%

3. При замяна – 2% върху стойността на имуществото с по-високата стойност.

V. Не се дължи данък при придобиване на имущества от:

1.Държавата и общините

2.БЧК

3.Инвалиди и организации на инвалиди

4.Образователни, културни, здравни и социални организации на държавна или общинска издръжка и други
Материала е изпратен от: Мария Димитрова
Изтегли материала