Четв, 26- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Данък върху дохода на юридическите лица


ДАНЪК В/У ДОХОДА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Нов вид облагане .Облагането на печалбата в миналото е ставало в рамките на единен подоходен данък на ФЛ .Днес облагането на ЮЛ и техните доходи се извършва самостоятелно(данък в/у корпорациите или сдруженията).У нас от 1990 се нар. Корпоративен

подоходен данък

Първоначално стопанската дейност е била организирана и осъществявана на семейна основа,после възникват сдруженията м/у ФЛ ,които придобиват статут на ЮЛ.Данъкът в/у корпорациите е явление на 20век.Белези на данъчното облагане

@ с него се облага съвкупност от хора ,приели статута на ЮЛ

@данъкът се определя в/у финансовия резултат от стопанската дейност,т.е. обект на облагане е печалбата.Тя може да се определя като прираст на богатството.От техническа гледна точка печалбата е превишаване на приходите над разходите.Характерно е ,че съпоставянето стойността на имуществото е израз на статично,а разликата м/у приходите и разходите –на динамично установяване на печалбата.Днес величината на печалбата се установява на динамична основа,т.е. като разлика м/у приходи и разходи.Нормативната основа за това установяване е Закона за счетоводството и Закона за КПО..Когато характеризираме това облагане,трябва да посочим и различията-кейнсианския и неолибералния.При кейнсианската доктрина за целите на облагането е характерно,че финансовият резултат се коригира и на облагане подлежи коригираната или облагаема печалба.Това облагане служеше не толкова на данъчно-технически цели,колкото на целите на икономическото регулиране.Чрез редуциране на облагаемата печалба се е целяло селективно въздействие и регулиране икономическата активност на предприятието,т.е. да се стимулира или ограничава тяхната дейност

При неолибералната доктрина коригирането на печалбата е с оглед постигането на определени икономически цели и е с тенденция на постепенно намаляване и премахване.Следователно регулирането на печалбата се основава не само на данъчно-технически мотиви ,но и преди всичко на икономически.Печалбата ,реализирана в предприятието обикновено се използва за две основни цели

1)за натрупване с цел инвестиране

2)за потребление,т.е. разпределение м/у отделните собственици,акционери под формата на доходи

За тези две основни цели,обаче, държавата не може да бъде безразлична към съотношението,в което се разпределя печалбата.В кейнсианската теория държавата въздейства чрез данъка най –вече с цел насочване на по-голяма част от печалбата за инвестиции.За тази цел дори в някои страни се е прилагало разделно облагане на печалбата ,т.е.два данъка*данък за печалбата за натрупване * данък в/у печалбата за потребление.В други страни е прилаган принципът на фиктиваната акционерна собственост,т.е. печалбата на АД не е облагана докато не се разпредели и следователно не се получи като доход от собствениците(облагана е само печалбата за потребление).Подобно облагане е оказало силно въздействие в/у инвестиционната дейност на предприятията и е подпомогнало “японското чудо”Днес по въпроса за облагането на печалбата са се оформили две мнения


Материала е изпратен от: Нела Христова
Изтегли материала