Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Динамични техники за оценка на капиталовите инвестиции


Динамични техники за оценка на капиталовите инвестиции


Нетната наст. ст/ст: 1ва от най – често прилаганите техники.

Етапи на изчисляване на нет. наст. ст/ст: 1. опр. на първоначални инвестционни р/ди; 2. опр. на очакваните год. нет. пар потоци; 3. оценка на риска при реализиране на проекта; 4. опр. на подходяща норма на дисконтиране; 5. изчисляване настоящата ст/ст на пар. потоци от инвестиции; 6. сравнение на настоящата ст/ст на бъд. пар. потоци с 1вонач. р/ди.

Трудности: необх/ст от провеждане на детайлно – прогностични аналитични д/сти, к` са свързани с опр. на сумата от очакваните пар. потоци; неизбежно субективно начало при избора на дисконтов %. Правила за спазване при избор на диконт. %: да отраз. алтернат. норма на възвръщаемост от инвет/ции или алтернат. цена на к/ла.

Ф/ри, к` влияят на макрониво в/у диск.%: степентта на приетия предприемачески риск; равнището на лихв.%; срокът на инвестиции; дали диск. ставка да е = за всички п/ди. Важно е да се опр. дали диск. ставка е еднаква за всички п/ди или диференцирана по год., дали да е общ за фирмата или да се различава.

Опр. на нет.нас.ст/ст (ННС): разликата м/у сумата на наст.ст/сти на пар.п/ци и 1вонач. инвест.р/ди.

NPV=∑ CFt - I,

(1+ r)t

където CFt – анюит. п.п.

Критерии за избор на инвест. Проект при пролагане на подхода приемане-отхвърляне

  • при “+” нет. нас. ст/ст проекта е приемлив за инвестиране и обратно- про “-” нет. нас.ст/ст – неприемлив проект. Изключения се наблюдават при избор на проект с различни пероиди на експлоатация. Когато 2а или повече инвест. проекта са конкуретни по м/у си, в изчисляването на нет.нас.ст/ст това се взема под внимание.

Изборът м/у две и повече алтер. инв/ции с разл. срок на експлоатация не се опр.единствено от изчислените ННС. Трябва ННС да се трансфор. в анюитетни суми. Осн. идея се състои в това, че всеки инвет. проект с/д изтичане на срока на експл/ция при = усл/я може да се замени със същите първ.р/ди и да осиг. същите бъдещи пар. потоци. П/сът на вземане на ивест.реш/е ч/з изчисляване на анюит. ННС преминава п/з сл. последователност: 1. изчисл. ННС при подходящ диск.%; 2. пол.ННС разделяни на анюитетния диск.ф/р, съотв. на срока на експлоатация; 3. избира се проекта с най-вис.анюитетна ННС.

Индекс на рентабилността(Рб): изчислява се като нас.ст/ст на очакваните пар. потоци разделим на 1вонач. инвест.р/ди

Pi =PV/I

Критерии за вземане на инвест.реш/е е сумата от нас.ст/ст на пар.потоци да превишава извърше-ните р/ди по инве/ции. Един инвест. проект е приемлив, когато индекса на Рб е по-гол. от ед/ца. Изчисляването на индекса преминава п/з същите 6 етапа като ННС.

Ако имаме неанюитетен ф/р, се изпол. м/да на пробите и грешките. Целим да получим резултатите с “+”и“-” ННС. Осн.идея: с увел. на норма на диск, намалява ННС.

Сравнение м/у ННС и вътр.норма на дохода: и 2 техники дават 1 и същ отговор относно приемането и отхвърлянето на проекти с конвенционални пар. потоци. В опр. случаи прилагането на 2та м/да води до нееднакви подреждания на приемливите инвест. проекти. Стига се до т.нар. конфликт в класиране на проектите. Според ННС по-добра инвестиция е тази, с по-голяма ННС. А с/д др.м/д е обратното. Сл се използва техниката профил на ННС. Това е аналитична и графична техника, к` позволява да се проследи изменениети на ННС при разл.диск.ставки. Граф.а/з е за предпочитане. ПО вертикала се нанася ННС, а по хориз.- нормите на диск/не. С увел.на нармата на диск., граф.линия трябва да се нам.,сл. избора на инвест. проект ще зависи изцяло от нормата на диск/не. В пресечната т. на А и Б могат да се посочат и др.критерии.


Материала е изпратен от: Мария Димитрова
Изтегли материала