Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Дивидентна политика на акционерното дружество


Дивидентна политика на акционерното

Дружество  1. Същност на дивидентната политика

  2. Фактори , влияещи на дивидентната политика

  3. Видове дивиденти и начини на изплащане
Основни финансови понятия

Нетна печалба, резерви, задължителни резерви, капитализиране на печалбата, девидент, девидентна политика, видове девиденти- парични, ликвидационни, не парични- чрез акции, чрез раздробяване на акции. Редовни девиденти, допълнителни девиденти.


1.Същност на дивидентната политика


Дивидентната политика е свързана с вземането на решения за разпределението на печалбата на акционерното дружество чрез изплащането на дивиденти или за нейното рефинансиране. Двете възможности са взаимно свързани и противоположни. Колкото по-високи са дивидентите, толкова по-малки са вътрешните ресурси за реинвестиране в търговското дружество. Затова то би следвало да провежда оптимална дивидентна политика. Под оптимална дивидентна политика се разбира изплащане на дивиденти в размер, удовлетворяващ акционерите, за да се поддържа тяхната лоялност към дружеството, и реинвестиране на остатъчната печалба с цел постигане бъдещ растеж в неговото развитие и повишаване цената на акциите му.

В основата на оптималната дивидентна политика стои остатъчната теория за дивидентите. Нейната същност се изразява в това, че инвеститорът предпочита акционерното дружество да задържа и реинвестира печалбата, а не да я изплаща под формата на дивиденти, в случаите когато дохода от реинвестираната печалба превишава нормата на възвращаемост, която инвеститорът би могъл да получи от алтернативна инвестиция с подобен риск. С други думи, ако акционерното дружество може да реинвестира не разпрделената печалба при норма на възвращаемост 25%, а най-високата норма, която акционерите могат да получат под формата на дивиденти след нейното реинвестиране, е 15%, то те биха предпочели задържане на печалбата и нейното реинвестиране. Ако акционерите на дружеството биха могли да закупят други акции с подобен риск и да получат 12% дивидент плюс дохот по прираст на капитала, то стойността на не разпределената печалба на акционерното дружество е 12%.

Акционерното дружество трябва да прецени с колко ще се променят разходите за капитала в резултат на новото финансиране и какви разходи ще се получат по различните инвестиционни проекти. Целта е постигането на минимални разходи, водещи до максимално увеличаване стойността на дружеството. Останалите парични средства могат да се използват за изплащане на дивиденти на акционерите.


Материала е изпратен от: Никола Върбанов
Изтегли материала