Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация


Доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация (ДДОБПК)


Изгражда се и функционира на същите принципи както при ДДПО. Осигурените лица могат да бъдат всички работници и служители или държавни служители, прокурори, работещи по ДКУ, кадрови военнослужещи и други. Осигуряването във фонд за ДДОБ дава права на парични обезщетения за безработица. Осигуряването във фонд за ДДОПК дава права за изплащане на средства за обучение при заявена потребност от осигурените лица или или осигурителя – заедно или по отделно. Двата фонда са отделни ю.л. и те се създават от лицензирани ОДБПК. Минималния изискуем капитал за тях е 500 хил.лв. във фонд ДДОБ личните осигурителни вноски се натрупват по индивидуална партида на осигуреното лице и се водят отделни сметки за всяко осигурено лице. Във фонд ДДОПК личните вноски се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице ,осигурителните вноски от осигурители се натрупват в партидата на осигурителя.

Осигурените лица за безработица имат право на парично обезщетение за период не по дълъг от 12 месеца в размер на натрупаните средства по индивидуалната партида от лични осигурителни вноски и вноските на осигурителя и дохода от тяхното инвестиране намалено с таксите и удръжките. При прекратяване на трудовото правоотношение по вина на осигуреното лице обезщетението се определя в размер на натрупаните средства по индивидуалната партида от личните му вноски и доходите от тях намалено с таксите и удръжките и 10% от натрупаните средства на осигурителя и дохода от тяхното инвестиране намалено с таксите и удръжките за период не по-дълъг от 12 месеца. При смърт на осигуреното лице средствата по индивидуалната партида се изплащат на законовите наследници а ако няма такива или те не искат да го наследят те биват наследени от държавата.

Осигурените лица за професионална квалификация имат право на средствата за обучение за:

  • Начална професионална квалификация за лица нямащи такива;

  • Допълнителна квалификация;

  • Преквалификация;

  • Образование от по-висока степен.

Плащанията се извършват в размер до натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигуреното лице от осигурителни вноски и доход от него намалени с таксите и удръжките въз основа на представен разходо оправдателен документ от обучаващата организация. Ползването на средствата за обучение от партидата на осигурителя възниква при заявена потребност от него. Плащанията се извървшат в размер до натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурителя. Максималният размер на сумата на 1 осигурено лице неможе да надвишава 5 кратния среден размер на натрупаните средства на осигурените лица от този осигурител. При смърт на осигуреното лице то бива наследено от наследниците или от държавата.

: - ДЦК

: – Банкови депозити, но не повече от 10 % в една банка

: – Ипотечни облигации, но не повече от 10 % в издадени една банка

: – Корпоративни облигации, емитирани от български емитенти и търгувани на регулиран пазар.

: –акции, търгувани на регулиран пазар.

: – общински облигации, но не повече от 5 % в една община.

, реализиран от инвестирането на средствата на фондовете
Материала е изпратен от: Sherif Sherifov Gyundzhiev
Изтегли материала