Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

ДОГОВАРЯНЕ НА РЗОК С ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ


ТЕМА 18 ДОГОВАРЯНЕ НА РЗОК С ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ
Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни заведения и национални центрове по проблемите на общественото здраве, които:

1. отговарят на следните общи условия:

а) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България - за лекарите/лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебното или здравното заведение;

б) лекарите/лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебните заведение са членове на съответната РК на БЛС/РК на БЗС;

в) лекарите/лекари по дентална медицина - граждани на държави членки от Европейския съюз и други членки на ЕИП, Швейцария, както и на трети държави, които отговарят на условията на закона и НРД;

г) лекарите/лекарите по дентална медицина, които работят в съответното лечебно заведение за извънболнична помощ, не са членове на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.

2. отговарят на настоящите специални условия.

(2) Общите и специалните условия по ал.1 следва да са налице през цялото време на действие на вече сключения договор.

Всеки лекар може да работи в изпълнение на два договора с НЗОК, независимо от месторазположението на лечебните заведения, в които се оказва помощта.

По изключение, с мотивирано предложение на директора на РЗОК, директорът на НЗОК може да разреши сключване на трети договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Директорът на РЗОК, от името и за сметка на НЗОК, сключва договори за оказване на медицинска и дентална помощ с лечебни и здравни заведения, които:

1. имат регистрация в РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебните заведения за извънболнична медицинска и/или дентална помощ;

2. имат месторазположение на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебните заведения за БП, диспансерите и здравните заведения.

Лечебните и здравните заведения, кандидатстващи за сключване на договор със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част – съответно в дял І „Медицинска помощ” и в дял ІІ „Дентална помощ”.

Лечебни заведения, кандидатстващи за сключване на договор за оказване на болнична помощ подават документи в съответната РЗОК в срок 10 работни дни от обнародването в “Държавен вестник” на НРД.


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала