Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Доходи от държавни ценни книжа


ДОХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

За държавата ДЗ са форма за реализиране на приходи ,за финансиране на разходите.За притежателите на заема (кредиторите)заемите са източник на доходи(от лихва),те винаги се интересуват от доходността на ЦК.ДЦК,които РБ емитира,са два вида: 1)съкровищни бонове-краткосррочни ЦК,чиято емисия се свързва преди всичко с финансирането на бюджетния дефицит.

2)облигации(дългови инструменти)-те са със срок по-голям от 1 година.Предназначени са за финансиране на инвестиционните разходи на държавата.За тях е характерно,че инвестицията на средства е свързано с реализирането на доход,който служи като източник за погасяване на дълга

По отношение на краткосрочните заеми, погасяването им става чрез превръщането им в данъци.

Съкровищните бонове(СБ)са два вида:**СБ с отстъпка от ниминала(сконто)

**СБ ,олихвявани с основния лихвен %(закупени по номинала).Разликата м/у покупната цена и номинала ,изплащан на падежа,представлява дохода,който кредиторът получава във вид на абсолютна сума.Този доход зависи от размера на отстъпката от ниминала и продължителността на времето.Оценката на доходността на СБ се извършва със следните показатели.

1)доходност на падежа-показва доходността на вложените средства

У=D .100

P

D-отстъпка от номинала

P-покупна цена

Пример:4,60.100=4,82%-възвращаемост на 3-месечни съкровищни бонове

95,40

2)годишна доходност на отделните ивестиции в ЦК се различават по своята доходност.Ето защо се налага съпоставянето на тази доходност да се извършва на годишна база.

AY=( N – P ) .360

P . T

AY-годишна доходност от инвестиции

N-номинал

P-покупна цена

T-срок до падежа

Годишната проста лихва,които носят тези ЦК ??

3)ефективна годишна доходност-


EAY=[ (1+Y ) ⁿ - 1].100

N

n-периоди за реинвестиране в ЦК ,следователно n ще бъде равно на 12 месеца за месечни ЦК.EAY не само зависи от размера на вложените средства,но и за срока ,за които са емитирани съкровищните бонове

ИЗВОД :Този вид ЦК са подходящи за покупка ,когато се очаква спадане на лихвения процент

Лихвени съкровищни бонове-продават се по номинал и носят доход под формата на лихвен процент При тях цената(доходът)


Материала е изпратен от: Sherif Sherifov Gyundzhiev
Изтегли материала