Сряда, 12- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Документация и инвентаризация


Документация и инвентаризация

2.1. Същност и значение на документирането на стопанските операции

По своята същност документирането е счетоводен способ, който осигурява непрекъснато и пълно отразяване на стопанските операции, подлежащи на отчитане в предприятието, в документи, даващи юридическа сила на данните от счетоводството. То е първоначалния стадий в отчетния процес. Чрез документалната обоснованост на стопанските операции се фиксира мястото и времето на тяхното извършване и отговорността на лицата, участващи в тях. Благодарение на документирането дълготрайно се запазват и съхраняват както данните за стопански операции или установени стопански факти, които подлежат на последваща преработка в счетоводна информация, така и резултатите, получени от процеса на обработката. Чрез документирането се съставят счетоводни документи към момента на осъществяването на дадена стопанска операция.


2. 2. Счетоводните документи като техническо средство за осъществяване на способа документация

Счетоводният документ се определя като хартиен или технически носител на счетоводна информация. Той е писмено свидетелство, доказателство за извършена стопанска операция и констатираните стопански факти. В него се записва съдържанието на извършената или разпоредена стопанска операция.

Счетоводните документи са разнообразни по форма и съдържание. Според предназначението си се обособяват в три групи: първични, вторични и регистри.

Първичният счетоводен документ е носител на данни за регистрирана за първи път стопанска операция. Той се съставя към момента на извършване на стопанската операция и на местата, в които тя реално се осъществява в предприятието складове, цехове, каси, магазини, служби и др. Първични документи са: приходен касов ордер (ПКО), разходен касов ордер (РКО), складова разписка, искане за отпускане на материали, вносна бележка, нареждане-разписка, фактура и др.

Първичните счетоводни документи се попълват ръкописно с мастило или химикал, на пишеща машина или с друго печатащо устройство. Те могат да се съставят и автоматизирано чрез микрокомпютри, фотокопирна техника и други технически средства или бездокументално да се обхващат първичните данни при тяхното възникване на съответните информационни източници. Затова по своята външна форма първичният документ може да бъде писмен или електронен.

При съставянето на първичните счетоводни документи чрез технически средства подписите на лицата, отговорни за осъществяването и оформянето на стопанската операция могат да се заменят с идентификационни шифри или с електронни подписи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗСч, чл.8).

Първичният счетоводен документ, преминал през автоматизирана обработка, трябва да има белег, който по безспорен начин да изключва възможността за повторната му обработка.

Поправки и добавки в първичните счетоводни документи не се разрешават от Закона за счетоводството (чл.10). Погрешно съставен първичен документ се


Материала е изпратен от: Мирослав Господинов
Изтегли материала