Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Документирането и инвентаризирането като елементи на методологията на счетоводството


ДОКУМЕНТИРАНЕТО И ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО


Въведение в учебната тема

Учебната тема “Документирането и инвентаризирането като елементи на методологията на счетоводството” запознава със същността на документирането, видовете счетоводни документи и документооборота като практическа дейност. Също така се разглеждат въпросите на инвентаризирането като елемент на методологията на счетоводството. След нейното усвояване ще можете:

* да се запознаете със същността на документирането като счетоводен способ;

* да познавате видовете документи използвани в счетоводството;

* да се запознаете с инвентаризирането като счетоводен способ;

* да научите реда за провеждане на инвентаризациите и как се оформят резултатите от тях.

Темата включва пет основни въпроса:

1. Същност и значение на документирането

2. Видове счетоводни документи

3. Същност и значение на инвентаризирането

4. Видове инвентаризации

5. Ред за провеждане на инвентаризациите и оформяне на резултатите от тях.1. Същност и значение на документирането

Протичащите стопански операции в предприятието трябва да бъдат обхванати и регистрирани. Това трябва да се извърши с възприетия принцип за документалната обоснованост на счетоводната информация. По този начин се постига запаметяване на извършеното в предприятието. Запаметяването на операциите става посредством носители на информацията. Запаметяването на стопанските операции става чрез способа документиране.

Документирането е счетоводен способ. Чрез него последователно и непрекъснато се запаметяват стопанските факти, явления и процеси. Чрез него се оформят първичните отчетни показатели. Това става чрез съставянето на документи за всяка протекла стопанска операция или операции.

Документите са материалните носители на счетоводната информация. Понятието документ произлиза от латинското “documentum”, което означава доказателство, свидетелство. Понятието “документ” в практиката се употребява многозначно. Това произтича от употребата му не само в счетоводството, а в обществения живот на хората като цяло.

В счетоводството документът се употребява като “счетоводен документ”. Счетоводният документ представлява хартиен или технически носител на счетоводна информация. Според Закона за счетоводството счетоводните документи трябва да имат доказателствена сила пред трети лица. В групата на документите се включват и нарежданията или разрешенията за извършване на дадена стопанска операция. За документи се смятат и получените в или издадени от предприятието носители на информация чрез фотокопирна техника, телефаксна апаратура и други технически средства. За годността на тези документи се изисква да има подписи на лицата упълномощени да ги издават или изпращат. Също така при автоматизираното предаване на документи се изискват съответните идентификационни шифри или електронни подписи на лицата. Преписи и копия на оригинални счетоводни документи трябва да бъдат нотариално заверени. Само тогава те се приемат за достоверни.

В Закона за счетоводството за счетоводни документи се определят документите съставени на “... хартиен или технически носител на счетоводна информация, класифициран като първичен, вторичен и регистър” – чл. 6/1/. За първичен се приема документът, върху който за първи път се регистрира дадена стопанска операция. Вторичен е този документ, който е носител на преобразувана информация имаща за източник първичен документ /документи/. Регистър е носител на хронологично систематизирана информация от първични и/или вторични документи според методологията на счетоводството.

Според изискванията на Закона за счетоводството всеки документ има определено съдържание. То се определя от неговите реквизити. Реквизитите са информационни показатели характеризиращи регистрираната стопанска операция. Начинът на разположение на реквизитите в документа образува неговата форма. Видовете, броя на реквизитите и тяхното разположение в документите е различно и се определя от характера на отразяваните в документа стопански операции.

Реквизитите се подразделят на:


1. Основания и признаци. Основанията характеризират количествената страна на стопанската операция. Признаците характеризират качествената страна на стопанската операция, както и някои обстоятелства свързани с процеса на протичане на операцията.

2. Задължителни и допълнителни. Задължителните реквизити за отделните документи са различни, но съществени са тези свързани с изпращането на документи на други предприятия физически и юридически лица. Такива са:

* Наименование на документа;

* Номер на документа;

* Дата на съставяне и място на съставяне;

* Наименование, адрес, данъчен номер и булстат на предприятието съставител на документа;

* Наименование, адрес, данъчен номер и булстат на предприятието, с което се осъществява стопанската операция и името на материално-отговорното лице, което го представлява;

* Основание и предмет на стопанската операция;

* Получател на услугата, стоката ...;

* Собствено и фамилно име на съставителите на документа;

* Подписи на лицата, отговарящи за осъществяването и оформянето на стопанската операция, а при автоматизирано съставяне на документа идентификационните шифри на лицата;

* Печат на предприятието.

* ДДС – при документи свързани с разплащания по ЗДДС;


Допълнителни реквизити в даден документ могат да бъдат:

* Номера на банкови сметки;

* Начин на плащане;

* Данни за упълномощено лице;

* Лимити за разходи;

* Разценки и


Материала е изпратен от: Лазар Андонов
Изтегли материала