Сряда, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Допълнителни трудови възнаграждения


Допълнителни трудови възнаграждения ДТВ. Форми и системи за заплащане на персонала

ДТВ са специфични парични плащания в трудовото възнаграждение, които си изплащат на наетите работници и служители по силата на нормативен акт или КТД и допълват и регулират размера на осн заплата. Според начина на утвърждаване ДТВ могат да бъдат – регламентирани с нормативен акт, с КТД и с решение на работодателя. Според честотата и периода на изплащане ДТВ са допълнителни възнаграждения с постоянен и непостоянен характер. Според обхвата на приложение ДТВ са универсални и специфични. Според предназначението и сферата на стимулиране те са: компенсиращи увеличената тежест и неблагоприятни условия на труд; стимулиращи изпълнението на трудови и производствено – стопански резултати.

Основните елементи, определящи размера на ДТВ са: показатели, по които се определят ДТВ; критерии за оценка за равнището и динамиката на показателите, формиращи ДТВ, които са предварително фиксирани величини; нормативи за изчисляване размера на ДТВ, които имат най – различна форма (абсолютна сума и коефициент); правила за изменение на размера на ДТВ.

В Б – я ДТВ, изплащани по силата на нормативен акт – Закон и постановления на Министерския съвет, са паричните възнаграждения на работниците и служителите за продължителна работа, за неблагоприятни условия на труд, за по – висока лична квалификация и т.н. Другият вид ДТВ са тези, плащани по силата на КТД и вътрешните правила за работна заплата, под формата на ежемесечни премии и награди. Те имат подчертано условен характер, който варира в зависимост от равнището и динамиката на отчетените показатели за резултатите от труда, от пълното им изчерпване до цялостно изплащане на установените размери. Източник на тези възнаграждения могат да бъдат както средствата за работна заплата на фирмата, но така също и печалбата на фирамата (организацията). Формата на тяхното изплащане е разнообразна и могат да бъдат класифицирани по най – различни начини. Тези, които имат най – широко разпространение в практиката са: ДТВ, регламентирани с нормативен акт на правителството и ДТВ, определени в зависимост от трудовите и производствено стопански резултати.
Материала е изпратен от: Мариела Иванова
Изтегли материала