Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Дългосрочно финансиране с обикновени и привилегировани акции


ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ С ОБИКНОВЕНИ И ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

1. Обикновените акции и техните особености

Влагането на пари в акции и облигации, т.е. във финансови инвестиции, е доходоносен начин за използване на парите във времето. Освен това акциите са привлекателни, защото носят дивиденти, осигуряват участие в управлението на корпорацията и разпределението на печалбата, имат и някои други предимства. Финансовите инвестиции се правят, за да се получи доход при определена сигурност (малък риск) и при висока ликвидност.

Акцията е документ за съсобственост на недвижимо, движимо и интелектуално имущество. Притежателят на акции има право да участва в управлението на активите, да получи процент от печалбата като дивидент и право на участие в ликвидационния дял т.е. да получи част от имуществото на дружеството, ако прекрати то дейността си. Всичките тези права на акционера са пропорционални на участието му в капитала.Освен това инвеститорът трябва да знае, че акциите са с неопределено дълъг срок на съществуване. Те могат да прекратят съществуването си при ликвидация на фирмата, при обратното им изкупуване (което е рядко явление) и при продажба на пазара. Акциите съществуват в три различни форми: капитал от обикновени акции; капитал от привилегировани акции и резерви. Независимо от формите на акции, притежателите им са носители на риска.

Обикновените акции имат номинална стойност, тя е изразена в левове. Това е тази стойност на акцията, с която притежателят є участва в капитала на дружеството. Върху номиналната стойност се изчисляват дивидентите. Останалите права на акционера зависят от сумата на акциите, които той притежава. Този, който издава акциите се нарича емитент. Броят на акциите, умножен по номиналната им стойност показва стойността на основния капитал. Акции издават акционерните дружества, ООД и командитните дружества с акции (КДА). Неограничено отговорните съдружници на КДА отговарят с цялото си имущество за задълженията на дружеството, докато ограничено отговорните съдружници (съдружници в ООД и акционерите) отговарят само до направените вноски. Номиналната стойност, макар и невинаги, е равна на емисионната стойност. Емисионна е тази стойност, която се предлага при набиране на капитала, т.е. това е цената на акциите на първичния пазар. Дружеството няма право да емитира акции с отстъпка. Емисионната стойност може да бъде равна или по-голяма от номиналната стойност на акцията. След емисията на акции за учредяване на фирмата могат да се правят и други емисии на акции и те могат да се предлагат за продажба по два начина: по номинална цена, равна на номиналната стойност и с ажио по цена, по-висока от номиналната стойност. Обикновено такива акции са предназначени за съществуващите вече акционери и тези емисии са известни като .емисия за правоимащия.. Това е така, защото всяка една акция е свързана и с резервния фонд на фирмата, а той е собственост на акционерите.


Материала е изпратен от: Керан Михаелов
Изтегли материала