Сряда, 14- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Държавни заеми


ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ


  1. Икономическа същност и предназначение на държавните заеми.

1.1 Връзка и зависимост между заемите и данъците

1.2 Държавен заем и фирмен кредит

II. Операции с ДЦК

III. Класификация на държавните заеми

IV. Управление на държавния дълг

4.1 Система и организация на набиране на заемите

4.2 Способи за погасяване на заемите – рефинансиране и конверсия на държавните заеми

Държавните заеми са една от основните форми за набиране на държавните приходи. Тяхното утвърждаване във финансовата система на страните наред с данъците се дължи на непрекъснато нарастване на държавните разходи и на политиката за дефицитно финансиране, прилагана от правителствата. Държавните заеми са важен елемент на мобилизирането на финансовите ресурси. В съвременната финансова теория заемите се възприемат като:

  • инструмент за акумулиране на средства за покриване на държавния недостиг.

  • Инструмент на финансовата система за мобилизиране на свободните парични средства и капитали.

  • На съвременния етап от развитието на икономиката на нашата страна те се разглеждат като балансьор на паричните потоци и наличните стокови фондове. То противодейства на инфлационния натиск на свободните пари в обръщение върху стоковия пазар.

В свободните пазарни отношения съгласно паричната теория множеството пари в обръщение при определено равнище на предлагане на стоковия пазар упражнява инфлационен натиск, в следствие на което високото търсене стимулира инфлацията. Финансистите смятат, че стимулиране на инвестирането на свободните парични потоци във финансови инструменти легитимиращи държавния дълг противодействат на инфлацията. Държавният заем е явление характеризиращо се със специфично движение на парите между държавата от една страна и финансовите агенти,притежаващи свободни парични средства. На практика държавата се явява заместител на тези парични средства.

Съвременната държава използва кредита като метод за набиране на пари,като основна причина за това е непрекъснато засилващата и роля в покриването на държавните разходи. Характерно е,че като метод за събиране на парични средства кредитът и в случая заемитесе използват поравно с данъците. Те остават предпочитано средство за бързо мобилизиране на временно свободните пари в националната икономика и заедно с данъците са основа за изпълнението на държавната икономическа и социална политика. Държавните заеми имат две основни форми – вътрешни и външни.

По принцип отношение към националната финансова система имат предимно вътрешни заеми. При тях държавата заема пари от физическите и юридическите лица и ги използва за финансиране на своите разходи. Движението на парите, мобилизирани по линията на заемите е част от движението на парите, характерно за кредита въобще. По тази причина икономическата основа на държавния заем е движението на заемния капитал. Икономическата наука определя заемния капитал като обикновена стока, която се предлага на паричните и финансови пазари.


Материала е изпратен от: Марийка Георгиева
Изтегли материала