Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Държавни заеми и държавен дълг


ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ И ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ  1. Същност и организация на държавните заеми – те са представители на неданъчните методи за набиране на бюджетни приходи. Те са втори по значение методи за набиране на приходи след данъчния метод.

Определение: съвкупност от икономически отношения, в които държавата е субект в ролята на получател на паричните средства при условия за връщане в бъдеще (лихвен процент, периодичност за изплащане на лихвата, начин на погасяване на главницата, наличие на гратисен период, наличие на възможност за предсрочно изкупуване от страна на държавата и прочие) държавните заеми биват вътрешни и външни, като вътрешните са насочени към резиденти на съответната държава. Външните са насочени към чужди резиденти, а също - чужди правителства и международни финансови институции. Основната форма при съвременни условия за сключване на държавни заеми са държавните ценни книжа. Те биват:

  • Краткосрочни – със скор на погасяване до една година. Обикновено са нелихвоносни, а дохода по тях се формира под формата на отстъпки (сконто) от номиналната стойност, изплащана на падежа. Сконто е номинална покупна цена. В България се наричат държавни съкровищни бонове. В момента се издават тримесечни такива

  • Средносрочни – със срок от 1 до 5 години. Носят доход под формата на лихва. Като в зависимост от състоянието на пазара, могат да се закупят по цени под номинала, равни на номинала, или цена над номинала, което видоизменя в една или друга степен тяхната доходност

  • Дългосрочни – над 5 години до 30 години (напрактика). Лихвоносни са, но често са придружени от опция предоставяща право на емитента (държавата) да ги изкупи обратно преди падежа им. Средносрочните и дългосрочните се наричат държавни облигации. По-голямата част от държавните ценни книжа се търгуват вторично. Те вече се издават (емитират) в безналична форма. Най-често централната банка води регистър на собствениците на издадените държавни ценни книги, като при прехвърляне на собствеността, прехвърлянето на паричната сума и отразяването на новия собственик в регистъра се извършва едновременно. В България вътрешните заеми вече са предоставени единствено от държавните ценни книжа. Докато при външните една значителна част от тях не е под формата на държавните ценни книги. Еврооблигациите и глобалните облигации, заменили брейди облигациите са държавни ценни книги по външния дълг.


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала