Четв, 26- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Държавно разпределение и преразпределение на доходите (парите)


ДЪРЖАВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ /ПАРИТЕ/.

Държавните финанси са дейност по управлението на парите, която обхваща преблизително половината от паричните потоци в икономиката. Става дума за:

~ ПП, свързани с подръжката на икономическата и непроизводствена сфера:

~ ПП, свързани с балансирането на държавния бюджет.

1. Основните сфери на държавните финанси се обособяват както следва:

~Държавните приходи и методи за събиране на държавни приходи / данъци, заеми/.

~Държавни разходи и управлението на държавните разходи:

~Управлението и балансирането на държавния бюджет:

~Държавното производство на стоки и услуги /държавната икономика/.

Финансите са основна технология за формиране и структориране на богатството в съответствие с намеренията на неговите притежатели да го съхраняват и увеличават.

2Същност и функции на парите.

Същността на парите има 3 взаимно свързани аспекта: 1 парите, като всеобщ еквивалент-служат за измерване стойността на всички останали стоки: 2 Като израз и носител на определени икономически и социални отношения: 3. Като елемент в организацията на пазарните процеси и отношения и като средство за тяхното управление.

Основни форми на парите са 2. 1. Стокови пари: 2. Парични знаци: а/ държавни книжни пари с преинудителен курс: б/кредитни пари. От техническа гл. т.парите биват: налични, безналични и електронни. Много често се различават: монети, книжни пари и чекови депозити, а заедно с това на национални и м/унационални пари.

3. Функциите на парите са: I.Основни /първични/: 1. Средство за изразяване на стойността. 2. Средство за размяна.II. Вторични /производни/ 1.Средство за плащане на задължения: 2. Средство за натрупване на стойността. В сферата на м/ународните отношения на световния пазар парите се проявяват като: 1.Средсто за изразяване на ст/стите;2,М/ународно покупателно и платежно ср-во;3. Ср-во за пренасяне на богатството.

Още в древността човечеството открива парите първонач. като стока. Значително по-късно се откриват и възприемат паричните знаци, които днес са господстваща форма на парите. Стоката това е пр-кт на труда предназначен за размяна. Първият познат на хората начин за осъществяве на търговия е натурална размяна. С развитието и и разширяването на пр-вото на стоки тази размяна проявява редица недостатъци, които стават пречка за развитието на стоковото пр-во. Преодоляването но тези недостатъци се осъществява чрез парите. Основните изисквания предявени към тях са: качествена еднородност, делимост, лесна преносимост и съхраняемост. На тези изисквания най-пълно и точно отговарят благородните метали – златото и среброто, поради което още в античността те се утвърждават като всеобщ еквивалент в стоковия свят. Първият народ започнал да сече и употребява монети са финикийците.


Материала е изпратен от: Милана Христова
Изтегли материала