Петък, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Екология


Думата "екология" се образува от гръцките думи "Ойкос"-дом, жилище и "Логос"-наука. Най-често се определя като наука за отношенията на един организъм или група организми, към околната среда или като наука за взаимоотношенията на човека с неговата стопанска дейност към околния свят, в т.ч. живите организми, т.е. към биотичната и абиотичната среда на местопребиваването им. Е.Хекел през 1866г. под "Екология" разбира обща наука за отношенията на организмите с обкръжаващата ги среда. Под "обкръжаваща среда" Хекел разбира всички условия за съществуване на организмите. По-късно той подчертава "под екология ние разбираме наука за икономиката, за "домашния бит" на живите организми. Следователно екологията изучава взаимодействието на организмите с техните популации с околната среда, въздействието на средата върху вътрешната структура, организмовата организираност и поведението на организмите, изменяйки взаимовръзките между околната среда и въздействието й върху популациите, съобществата и екосистемите.Екологията, според Полански изследва специфичната структура на съобществата, взаимовръзката и взаимодействието между популациите и факторите на природата, влиянието им върху разпространението на видовете, върху развитието и разместването на съобществата. Бива: теоретична и приложна; земна и космическа; на водоеми; на суша; на въздушната среда (фиг.1)Екологията се развива:a) по хоризонталата - включва отделните фундаментални науки, изучаващи основните свойства на живота. Това са основните науки-биология,химия, геология и геоморфология, физика, б) по вертикалата - вкл.таксономичните науки, изучаващи морфологията на отделните видове организми, измененията в атмосферата, хидросферата, педосферата, биосферата.Биосферата произлиза от гръцките думи "bios"- живот и "sphaira"- кълбо, сфера. Всъщност биосферата е земната обвивка, в която се заражда и протича живота. Тя включва атмосферата, водното пространство и земната кора. Тези три обвивки на Земята са свързани посредством живи организми, които оказват непрекъснато въздействие на неживата природа. Неживата природа от своя страна също въздейства на живата компонента. Следователно биосферата бива: а) абиотична - скали, почви, неорганични елементи б) биотична - органичната, живата част на земната повърхност.Екологията е наука, която изучава условията за съществуване на живите същества и взаимната връзка между тях и средата за обитаване.


Материала е изпратен от: Любомира Стефчова
Изтегли материала