Сряда, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Елементи на данъка. Начини за облагане с данъци


УКАЗАНИЯ:
Задължение за подаване на годишна данъчна декларация

Местните физически лица подават годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобитите през годината доходи:

  • подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, включително за доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква „е” от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ;

  • от дейността им като регистрирани тютюнопроизводители и земеделски производители, включително, когато извършват дейността като еднолични търговци – за производство на непреработена растителна и животинска продукция, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 3 от ЗДДФЛ;

  • подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък;

Местните физически лица декларират и притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.


Чуждестранните физически лица подават годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, включително за доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква „е” от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ.


Местни физически лица

Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

  • което има постоянен адрес в България, или

  • което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, като лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването надхвърли 183 дни, или

  • което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или

  • чийто център на жизнени интереси се намира в България.

При изчисляване на престоя на физическо лице в страната, денят на излизане и денят на влизане се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната. Периодът на престой в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в България.

Центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.

Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.


Чуждестранни физически лица

Чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни.


Задължения за данъци

Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.

Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.


Парични и непарични доходи

В зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични.

Когато непаричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на БНБ към датата на придобиването им.

Паричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.


Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала