stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-09 09:01:53 [path_image] => /ufiles/2/147/153290/evoliuciq-na-institucionalnata-struktura-na-finansovoto-posrednichestvo-1.png [article_excerpt] => Еволюция на институционалната структура на финансовото посредничество Фин. институции и институционална структура на фин. посредничество Секторът на фин. посредничество, представлява комплекс от фин. институции и пазари, които обединяват, трансферират и редуцират риска, повишават ликвидността и осиг [meta_keywords] => евол,ция,институционалната,структура,финансовото,посредничество,фин,институции,институционална,структура [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153290 [title] => Еволюция на институционалната структура на финансовото посредничество [article_page] => 1 [article_html] =>

Еволюция на институционалната структура на финансовото посредничество

Фин. институции и институционална структура на фин. посредничество

Секторът на фин. посредничество, представлява комплекс от фин. институции и пазари, които обединяват, трансферират и редуцират риска, повишават ликвидността и осигуряват информация. Фин. посредничество осигурява: /1/ акумулиране на спестяванията при сравнително ниски разходи; /2/ оценяване на инвестиционните проекти на бизнессектора; /3/ финансиране; /4/ корпоративен контрол; /5/ риск мениджмънт.

Фин. институции могат да бъдат формални (например определени фин. институции, създадени по специални закони, както и правила и регулации за тяхното функциониране) и неформални, каквито са нормите за поведение или т. нар. неписани закони. Неформалните институции могат да бъдат и спонтанно възникнали или вродени правила, каквито са обичайните практики, моделите на поведение и традициите. Институциите могат да станат част от паз. общност, ако неформалните правила за поведение ги легитимират. Следователно оптималният вариант се постига при допълване на формалните институции с неформалните норми за поведение, подкрепящи ефективното им функциониране. Това е така и поради факта, че при тази конфигурация се постига най-съществено намаляване на транзакционните разходи и асиметричността на информацията.

В състава на формалните институции, осъществяващи фин. посредничество се включват: /1/ фин. посредници (банки, застр. компании, пенсионни фондове, инвестиц. фондове и др.), чрез които се осъществява индиректно трансформиране на спестяванията в инвестиции; /2/ организираните борсови и извънборсови пазари, стоящи в основата на полудиректното и директно свързване на спестителите и заемателите. За да могат фин. институции и пазари да функционират нормално и да изпълняват ефективно посредническите си функции, е необходимо и наличието на т. нар. фин. инфраструктура, в която се включват: правна среда; регулаторни и надзорни органи; информационно осигуряване; разменни системи; платежни и клирингови системи. Накрая може да се обобщи, че изброените по-горе институции (формални фин. посредници, компонентите на фин. инфраструктура и неформалните норми и правила) формират институционалната рамка на фин. посредничество.

От практиката на водещите индустриални страни са известни два модела на организация на фин. посредничество – традиционен модел, при който водеща роля играят банк. институции, и пазарен модел, в основата на който се намират организираните капиталови пазари и посредниците, опериращи на тях – брокерски фирми. И двата вида фин. институции осъществяват фин. посредничество, като същевременно се и различават в определени направления, по-важните от които са :

  1. Банките осъществяват т. нар. индиректно финансиране в икономиката, докато брокерите и дилърите на ЦК – полудиректно финансиране. Най-съществената разлика между тях е свързана с това, кой взема инвестиц. решения и поема инвестиц. рискове. При индиректното финансиране банките вземат инвестиц. решения и рисковете съответно се концентрират в банк. сектор, докато при полу-директното – от притежателите на фин. излишъци и рисковете се разпръсват върху една доста широка база

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153290/evoliuciq-na-institucionalnata-struktura-na-finansovoto-posrednichestvo-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153290/evoliuciq-na-institucionalnata-struktura-na-finansovoto-posrednichestvo-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Никол Алексеева [user_id] => 19368 )